Anvendelse af ProtoxAlgefjerner


Hvad er ProtoxAlgefjerner?

ProtoxAlgefjerner er et specielt udviklet algemiddel der effektivt fjerner alger på alle hårde overflader. Produktet må bruges af private og professionelle forbrugere til bekæmpelse og fjernelse af alger på beton, sten, træ, tegl, plast, metal, glas o. lign. ProtoxAlgefjerner kan derfor anvendes på flere forskellige måder, afhængig af opgavens art og omfang.

ProtoxAlgefjerner har en svag sæbeagtig lugt. Algemidlet leveres i brugsklar opløsning hvorved overdosering af aktivstoffet og den dermed forbundne unødige miljøbelastning undgås.


Du kan købe ProtoxAlgefjerner på vores webshop eller gennem vores forhandlere.


Hvor bruger du ProtoxAlgefjerner?

ProtoxAlgfjerner kan anvendes til algebekæmpelse på alle hårde overflader på og omkring huse og bygninger.


Hvornår bruger du ProtoxAlgefjerner?

Det er vigtigt at bekæmpe alger både om foråret når vækstsæsonen starter og i efteråret hvor algerne er i fuld vækst. Produktet anvendes bedst på dage hvor vejret er godt og der er forholdsvis vindstille, dette gælder også dagen efter påføringen. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand.


Hvordan bruger du ProtoxAlgefjerner?

Protox Algefjerner påføres ufortyndet med en havesprøjte og fordeles jævnt over den angrebne overflade. Næste dag vil alle algerne som oftest være fjernet, det kan dog være nødvendigt at skure særligt hårdt på angrebne steder med en gulvskrubbe eller lignende.

Det er vigtigt at man under arbejdet med algemidler træffer foranstaltninger, der hindrer at produkterne eller spild kommer i kloak, regnvandsafløb eller jorden omkring de behandlede overflader. Følges brugsanvisningen nøje vil man normalt have udelukket risikoen for utilsigtet påvirkning af miljøet.

Ved anvendelse på tag skal brugsvæsken opsamles efter påføring, fx via tagrenden, og må ikke ledes i kloak.

Ved anvendelse på lodrette overflader skal jordmiljøet omkring den behandlede overflade afdækkes ud til mindst en halv meter således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes.


Hvad gør du når du er færdig med at anvende ProtoxAlgefjerner?

Redskaber og værktøj skylles grundigt med vand og sæbe efter brug. ProtoxAlgefjerner skal opbevares frostfrit i den originale emballage og udenfor børns rækkevidde.

Produktet er holdbart i uåbnet emballage ved korrekt opbevaring. Rester, tom emballage og opsamlet brugsvæske bortskaffes som farligt affald iht. den lokale kommunes affaldsregulativer. I tvivlstilfælde forhør dig hos din kommune.