ProtoxInsekt Konc.

ProtoxInsekt Konc. er en farveløs træbeskyttelse til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i f.eks. tagspær, taglægter, hanebånd og etagebjælker.

  • Forebygger og bekæmper insektangreb i nyt og gammelt træværk
  • Kan bruges mod alle træborende insekter som Almindelige Borebiller og Husbukke
  • Må kun anvendes af professionelle

Fordelene ved ProtoxInsekt Konc.

Med ProtoxInsekt Konc. kan du forebygge og bekæmpe insektangreb i nyt og gammelt træværk, så træet ikke nedbrydes af insekterne.

Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).

Eftersom ProtoxInsekt Konc. både indeholder en bekæmpende og forebyggende effekt, slipper du for behandling med flere midler for at stoppe igangværende angreb og sikre træværket mod fremtidige angreb.

ProtoxInsekt Konc. er testet og godkendt

ProtoxInsekt Konc. har alle de nødvendige godkendelser i henhold til EU lovgivning.

I Danmark med nummeret MST 542-9

I Sverige med nummeret 5752.

I Norge med nummeret NO-2022-0229

Testene omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, at trænge ind i træets overflade og at modstå ældning.

Resultaterne viste, at effekten af ProtoxInsekt Konc. på disse punkter er helt efter og over standarden.

ProtoxInsekt Konc. har MAL 1-5.

Anvendelse af ProtoxInsekt Konc.

Hvad er ProtoxInsekt Konc.?

ProtoxInsekt Konc er træbeskyttelse mod angreb af træborende insekter som Borebiller og Husbukke.

Midlet bekæmper igangværende angreb og forebygger mod fremtidige angreb fra alle typer insekter.

ProtoxInsekt Konc. kan bruges på nyt og gammelt træ og er specielt velegnet til at beskytte fredede og bevaringsværdige bygninger som kirker, slotte og herregårde.

Produktet har en svag lugt og en MAL-kode på 1-5.

Hvor bruger du ProtoxInsekt Konc.?

  • Bruges på nyt og gammelt træværk
  • Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).
  • Må IKKE bruges til behandling af træ, der kommer i kontakt med fødevarer eller foderstoffer
  • Bruges på træ med en temperatur over 5°C

Forberedelse

ProtoxInsekt Konc. er et koncentrat der skal fortyndes med vand inden brug. Se etiket for korrekt fortyndelse.

For at opnå den nødvendige effektivitet af behandlingen, skal der påføres 200 g ProtoxInsekt pr. m² træoverflade ved forebyggende behandling og 300 g ved bekæmpende behandling.

Dette opnås bedst ved, at der med pensel, rulle eller sprøjte behandles 2-3 gange – hver gang til mætningspunktet.

Ved forbyggende behandling fortyndes produktet med 1 dele til 9 del postevand og ved bekæmpelse af igangværende angreb 1 del til 5 dele postevand.

Træværket skal altid rengøres omhyggeligt, inden behandlingen begyndes.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet og databladet inden du bruger produktet.

Påføring

ProtoxInsekt Konc. kan påføres med pensel, rulle, ved sprøjtning eller ved dypning.

Læs også mere om ventilimprægnering med ProtoxInsekt Konc..

Efter behandling

Tørretiden er ca. 8 timer ved 20°C.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

ProtoxInsekt Konc. er holdbar i mindst 18 måneder fra produktionsdatoen i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Brug af ProtoxInsekt Konc. medfører en mindre rejsning på ubehandlet træ. Du skal derfor regne med en afslibning af overfladen, hvis du har tænkt dig at male den.

ProtoxInsekt Konc. kan tilsættes et fluorescerende stof, der lyser op ved belysning med UV-lampe. Denne effekt kan du bruge til kontrol af behandling.

Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys.

Læs også

Emballagestørrelser

5 L dunke

CLP Klassificering

Advarsel

Kan ætse metaller. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergiske hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.  

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.