ProtoxSvamp

ProtoxSvamp är ett effektivt vattnigt svampmedel för bekämpning av svampangrepp på trä, murverk och betong.

ProtoxSvamp bekämpar aktiva angrepp av träförstörande svampar och förebygger nya svampangrepp.


Bekämpning av svampangrepp

ProtoxSvamp är utvecklat som ett professionellt medel för inomhusanvändning mot bland annat:

  • Äkta hussvamp
  • Pulverskinn
  • Mögelticka
  • Korkmussling
  • Ticka

och andra tränedbrytande svampar, men kan även användas som universalsvampmedel utomhus, förutsatt att man efterbehandlar med täckande träskyddsmedel.


Förebygger mögelsvamp

ProtoxSvamp är godkänt för att förebygga mögelsvamp.

Observera att medlet endast har en mycket begränsad urtvättning till omgivningen i motsättning till vanliga diffusionsprodukter.


Testat och godkänt

ProtoxSvamp är godkänt av Kemikalieinspektionen.

ProtoxSvamp är även testat på internationellt erkända testningsinstitut (State Forest Technology Research Station, Gembloux och EMPA, St. Gallen, Schweiz) efter godkända EN-standarder (EN 113, EN 73+EN113, EN84+EN113).

Medlet är speciellt testat som bekämpningsmedel mot Äkta hussvamp i murverk.

CLP klassificering

3 symbolerFara

Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

 

 

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”