ProtoxMögelkit

ProtoxMögelKit är en verktygslåda med alla verktyg och material som du, t.ex. vaktmästare, servicearbetare, fastighetsinspektör eller målare behöver kunna hantera mindre, lokala mögelangrepp i en fastighet.

Med ProtoxMögelKit har du allt till hands som du behöver för att bedöma och åtgärda mindre mögelskador i lägenheter. När du använder ProtoxMögelKit visar du de boende att deras mögelproblem hanteras med professionalism och allvar.

Boxen är sammansatt utifrån den kunskap och erfarenhet vi har av produkter för att förebygga och bekämpa mögelangrepp.

ProtoxMögelKit innehåller:

 • 6x Pro-Clean mögeltest
 • 1x 0,5 l ProtoxHysan spray
 • 1x 0,5 l Protox Mögelspray
 • 1x 250 ml ProtoxFogRen Gel
 • 1x ProtoxAbscent
 • 1x skursvamp
 • 2 olika borstar med bra styvhet
 • 1 set handskar
 • 1 mikrofiberduk
 • 1 köksrulle
 • Olika instruktioner

Allt är packat i en verktygslåda av god kvalitet, så saker är organiserade och setet är lätt att ta med sig.

Du kan beställ om lösa delar till lådan individuellt, så att din ProtoxMögelKit alltid kan vara full och redo för alla nödsituationer.

Läs också

CLP-klassificering

Fara

Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion

Säkerhetsdatablad kan beställas på begäran.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm