ProtoxInsekt

ProtoxInsekt är ett färglöst träskydd för att förebygga och bekämpa angrepp av insekter i t.ex. takbjälkar, takläktar, hanband och golvbalkar.

  • Förebygger och bekämpar insektsangrepp i nytt och gammalt träverk
  • Kan användas mot alla tränedbrytande insekter som vanliga trägnagare och husbock
  • Får endast användas av professionella användare

Fördelarna med ProtoxInsekt

Med ProtoxInsekt kan du förebygga och bekämpa insektsangrepp i nytt och gammalt träverk, så att träet inte bryts ned av insekterna.

Denna produkt är enbart avsedd för användning i utrymmen där människor inte uppehåller sig under längre perioder. Det innebär att den ska användas i områden där människors exponering för behandlat trä är tillfällig och kortvarig, såsom i takkonstruktioner, vindutrymmen samt reglar i källare och under golv.

Eftersom ProtoxInsekt innehåller både en bekämpande och förebyggande effekt slipper du behandla med flera medel för att stoppa pågående attacker och säkra träverket mot framtida attacker.

ProtoxInsekt har testats och godkänts

ProtoxInsekt uppfyller alla nödvändiga godkännanden enligt EU-lagstiftning. Produkten är godkänd av relevanta miljömyndigheter, efter grundliga tester och utvärderingar enligt Biocidförordningen (förordning (EU) nr 528/2012). reg. nr 795-2-2-1. Den är även testad och godkänd enligt EN-standarderna EN 46-47, EN 49-1/2 och EN 73 jfr DS (dansk standard/EN 599-1).

Testerna inkluderade utvärdering av medlets kapacitet att eliminera levande insektslarver i träet, dess förmåga att tränga in i träets yta samt dess motståndskraft mot åldrande. Resultaten visade att ProtoxInsekts prestanda i dessa avseenden är exceptionell och överträffar standardkraven.

ProtoxInsekt har MAL 00-1.

Användning av ProtoxInsekt

Vad är ProtoxInsekt?

ProtoxInsekt är ett träskyddsmedel mot angrepp av träborrande insekter som trägnagare och husbockar. Medlet bekämpar pågående angrepp och förebygger mot framtida angrepp från alla typer av insekter. ProtoxInsekt kan användas på både nytt och gammalt trä och är särskilt lämpligt för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader såsom kyrkor, slott och herrgårdar. Produkten har en svag doft och en MAL-kod på 00-1, vilket innebär att den är klassificerad som miljöfarlig för vattenmiljön.

Var använder du ProtoxInsekt?

  • Används på nytt och gammalt träverk
  • Denna produkt är enbart avsedd för användning i utrymmen där människor inte uppehåller sig under längre perioder. Det innebär att den ska användas i områden där människors exponering för behandlat trä är tillfällig och kortvarig, såsom i takkonstruktioner, vindutrymmen samt reglar i källare och under golv.
  • Använd INTE för behandling av trä som kommer i kontakt med livsmedel eller djurfoder
  • Används på trä med temperatur över 5°C

Förberedelse

ProtoxInsekt är klar till bruk och skall inte spädas

För att uppnå nödvändig effektivitet av behandlingen skall 200 g ProtoxInsekt appliceras per m² träyta för förebyggande behandling och 300 g för förebyggande behandling. Detta uppnås bäst genom att applicera 2-3 gånger med en pensel eller spruta - varje gång till mättnadspunkten.

Produkten skall inte röras om före användning.

Träverket ska alltid rengöras noggrant innan behandlingen påbörjas.

Läs alltid säkerhetsdatabladet och databladet innan du använder produkten.

Användning

ProtoxInsekt kan appliceras med pensel, genom att spruta eller genom att doppa.

Läs även mer om ventilimpregnering med ProtoxInsekt.

Efter användning

Torktiden är ca. 8 timmar vid 20°C.

Redskap och verktyg rengörs med tvål och vatten efter användning.

ProtoxInsekt är hållbart i minst 18 månader från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning och ska förvaras frostfritt.

Tomma förpackningar och rester ska lämnas till det kommunala avfallssystemet för farligt avfall.

Användning av ProtoxInsekt ger mindre tillväxt på obehandlat trä. Du får därför räkna med att slipa ytan om du tänker måla den.

ProtoxInsekt kan läggas till ett fluorescerande ämne som lyser upp när det belyses med en UV-lampa  (UV Amber ljus 365 nm LED).  Du kan använda denna effekt för att kontrollera behandlingen. Effekten är mest påtaglig i mörker och mindre påtaglig i dagsljus.

Läs också

Förpackningsstorlekar

1,0 liter plastdunk
2,5 liter plastdunk
5,0 liters plastdunk

CLP-klassificering

Varning

Mycket giftigt med långvariga effekter på vattenlevande organismer.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm