ProtoxInsekt Konc.

ProtoxInsekt Konc. är ett färglöst träskydd för att förebygga och bekämpa angrepp av insekter i t.ex. takbjälkar, takläktar, tappband och golvbalkar.

  • Förebygger och bekämpar insektsangrepp i nytt och gammalt träverk
  • Kan användas mot alla tränedbrytande insekter som vanliga trägnagare och husbock
  • Får endast användas av professionella användare

Fördelarna med ProtoxInsekt Konc.

Med ProtoxInsekt Konc. man kan förebygga och bekämpa insektsangrepp i nytt och gammalt träverk, så att träet inte bryts ned av insekterna.

Denna produkt är enbart avsedd för användning i utrymmen där människor inte uppehåller sig under längre perioder. Det innebär att den ska användas i områden där människors exponering för behandlat trä är tillfällig och kortvarig, såsom i takkonstruktioner, vindutrymmen samt reglar i källare och under golv.

Sedan ProtoxInsekt Konc. båda innehåller en bekämpande och förebyggande effekt, man slipper behandling med flera medel för att stoppa pågående attacker och säkra träverket mot framtida attacker.

ProtoxInsekt Konc. är testad och godkänd

ProtoxInsekt Konc.har alla nödvändiga godkännanden enligt EU-lagstiftning.

I Danmark med numret MST 542-9

I Sverige med numret 5752.

I Norge med nummer NO-2022-0229

Testerna omfattar tester av medlets förmåga att förstöra levande insektslarver i träet, att penetrera träets yta och att motstå åldrande.

Resultaten visade att effekten av ProtoxInsekt Konc. på dessa punkter är helt under och över standarden.

ProtoxInsektskonc. har MAL 1-5.

Tillämpning av ProtoxInsekt Konc.

Vad är ProtoxInsekt Konc.?

ProtoxInsekt Konc är träskydd mot angrepp av träborrande insekter som trägnagare och husbock.

Produkten bekämpar nuvarande attacker och förhindrar framtida attacker från alla typer av insekter.

ProtoxInsektskonc. kan användas på nytt och gammalt trä och lämpar sig särskilt väl för att skydda kulturminnesmärkta och bevarandevärda byggnader som kyrkor, slott och herrgårdar.

Produkten har en svag lukt och en MAL-kod på 1-5.

Var använder du ProtoxInsekt Konc.?

  • Används på nytt och gammalt träverk
  • Denna produkt är enbart avsedd för användning i utrymmen där människor inte uppehåller sig under längre perioder. Det innebär att den ska användas i områden där människors exponering för behandlat trä är tillfällig och kortvarig, såsom i takkonstruktioner, vindutrymmen samt reglar i källare och under golv.
  • Använd INTE för behandling av trä som kommer i kontakt med livsmedel eller djurfoder
  • Används på trä med temperatur över 5°C

Förberedelse

ProtoxInsekt Konc. är ett koncentrat som måste spädas med vatten före användning. Se etikett för korrekt utspädning.

För att uppnå nödvändig effektivitet av behandlingen måste 200 g ProtoxInsekt appliceras pr m² träyta för förebyggande behandling och 300 g för förebyggande behandling.

Detta uppnås bäst genom att applicera 2-3 gånger med en borste, roller eller spray – varje gång till mättnadspunkten.

För förebyggande behandling späds produkten med 1 del till 9 delar kranvatten och för att bekämpa pågående angrepp, 1 del till 5 delar kranvatten.

Träverket ska alltid rengöras noggrant innan behandlingen påbörjas.

Läs alltid säkerhetsdatabladet och databladet innan du använder produkten.

Användning

ProtoxInsekt Konc. kan appliceras med pensel, roller, sprutning eller doppning.

Läs även mer om ventilimpregnering med ProtoxInsekt Konc..

Efter användning

Torktiden är ca. 8 timmar vid 20°C.

Redskap och verktyg rengörs med tvål och vatten efter användning.

ProtoxInsekt Konc. är hållbar i minst 18 månader från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning och ska förvaras frostfritt.

Tomma förpackningar och rester ska lämnas till det kommunala avfallssystemet för farligt avfall.

Användning av ProtoxInsekt Konc. resulterar i en mindre stigning på obehandlat trä. Du får därför räkna med att slipa ytan om du tänker måla den.

ProtoxInsekt Konc. ett fluorescerande ämne kan tillsättas som lyser upp när det belyses med en UV-lampa. Du kan använda denna effekt för att kontrollera behandlingen.

Effekten är mest påtaglig i mörker och mindre påtaglig i dagsljus.

Läs också

Förpackningsstorlekar

5 L dunk

CLP-klassificering

Varning

Kan etsa metaller. Orsakar hudirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.  

Mycket giftigt med långvariga effekter på vattenlevande organismer.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm