ProtoxKombi Aqua

ProtoxKombi Aqua är en allt-i-ett produkt för att bli av med träförstörande svampar, insekter och mögel. Medlet är bland annat effektivt mot husbock, äkta hussvamp och pulverskinn.

Fotoremsa_Kombi
  • Skyddar träet mot angrepp från träförstörande svampar, insekter och mögel
  • Förhindrar framtida angrepp från träförstörande svampar, insekter och mögel
  • Förhindrar spridning av pågående attacker från träförstörande svampar och insekter
  • Kan användas av ALLA – både proffs och privatpersoner

Fördelarna med ProtoxKombi Aqua

Med ProtoxKombi Aqua sparar du tid och kan därför utföra dina uppgifter mer effektivt. Produkten är ett kombinationsmedel som utför flera uppgifter i en behandling. Sluta behandla separat för insekts-, svamp- och mögelangrepp och deras förebyggande och förhindra spridning av pågående angrepp. ProtoxKombi Aqua tar på sig alla dessa funktioner i en integrerad behandling.

ProtoxKombi Aqua har testats och godkänts

ProtoxKombi Aqua uppfyller alla nödvändiga godkännanden enligt EU-lagstiftning. Produkten har genomgått tester och är godkänd enligt EN-standarderna EN 152, EN 46 och EN 118, med hänsyn till åldring och urtvättning enligt EN 84/EN 73.

ProtoxKombi Aqua är godkänt som träskyddsmedel i PT8.

I Danmark med godkännandenummer 578-26.

I Norge med godkännandenummer NO-2020-0191

I Sverige med godkännandenummer 5622.

ProtoxKombi Aqua har MAL 00-1 och innehåller inga lösningsmedel.

Användning av ProtoxKombi Aqua

Vad är ProtoxKombi Aqua?

ProtoxKombi Aqua är träskydd mot angrepp av tränedbrytande svampar (t.ex. Äkta hussvampPulverskinn och Mögelticka), träförstörande insekter (t.ex. tråkbaggar och husbockar) och mögel. Produkten är avsedd att skydda träslöjd i klass 2 och 3 (det vill säga träslöjd under taket och utvändigt trä som ibland fuktas). ProtoxKombi Aqua är inte avsedd för trä i kontakt med marken, t.ex. stolpar och pålar som grävs ner.

Var använder du ProtoxKombi Aqua?

  • Används på nytt och gammalt träverk
  • Får användas utanför ångspärren, t.ex. på fönster, ytterdörrar, beklädnad, staket, carportar och bodar
  • Får INTE användas inom ångspärren (det vill säga inne i hemmet)
  • Används på trä med en temperatur över 5°C, en relativ luftfuktighet under 80 % och en träfuktighet under 18 %

Förberedelse

ProtoxKombi Aqua är färdig att använda och får inte spädas ytterligare.

Förbrukningen är ca. 0,2 liter per m2.

Produkten måste röras om före användning.

Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.

Användning

ProtoxKombi Aqua kan appliceras med pensel eller roller.

Undvik spill av produkten på marken eller i vattendrag.

Utför alltid behandlingen på en förstärkt yta eller med överdrag.

Efter användning

Torktiden är ca. 24 timmar vid 23°C och en relativ luftfuktighet på 60 %.

Redskap och verktyg rengörs med tvål och vatten efter användning.

ProtoxKombi Aqua ska förvaras svalt och frostfritt i originalförpackningen.

Produkten har en hållbarhet på 2 år i oöppnad förpackning om den förvaras på rätt sätt.

Tomma förpackningar och rester ska lämnas till det kommunala avfallssystemet för farligt avfall.

För utomhusbruk: Efter avslutad behandling bör ytan efterbehandlas med en pigmenterad (täckande) ytprodukt för att skydda träet mot nedbrytning orsakad av solens UV-strålar och bortspolning av regn. ProtoxKombi Aqua kan målas över med alla vattenbaserade ytprodukter. Om du vill ha en oljebaserad ytbehandling måste behandlingen med ProtoxKombi Aqua först vara HELT torr.

Läs också

Förpackningsstorlekar

1,0 liter plastdunk
2,5 liter plastdunk
5,0 liters plastdunk
.

CLP-klassificering

Varning

Mycket giftigt med långvariga effekter på vattenlevande organismer.

Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate, propiokonazol;(+)-1- [2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxalin-2-ylmetyl]-1H-1,2,4-triazol. Kan orsaka en allergisk reaktion.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm