ProtoxSvamp Konc.

ProtoxSvamp Konc. är ett medel som effektivt förebygger och bekämpar träförstörande svampar

 

  • Förebygger och bekämpar svampangrepp i trä, murverk och betong
  • Kan användas mot svampar som äkta hussvamp, gulvedssvamp, vit vedsvamp, korkhatt och porsvamp
  • Har en förebyggande effekt mot mögel
  • Får endast användas av professionella användare

Fördelarna med ProtoxSvamp Konc

Med ProtoxSvamp Konc kan du bekämpa pågående attacker samtidigt som du förhindrar framtida attacker. Det innebär att kunden får sitt problem löst och skyddas mot ytterligare angrepp av samma och andra svampar.
ProtoxSvamp Konc verkar även förebyggande på nytt trä när du bygger nytt eller byter ut något gammalt. Det ger rätt förbehandling så att du undviker att träet angrips och bryts ner av träförstörande svampar och mögel i framtiden.

ProtoxSvamp Konc har testats och godkänts

.

Produkten har testats och godkänts vid internationella och erkända testinstitut som State Forest Technology Research Station i Gembloux, Belgien och EMPA i St. Gallen, Schweiz. Här är produkten testad enligt EN-standarderna EN 113, EN 73 + EN 113 och EN 84 + EN 113.

ProtoxSvamp Konc. är specialtestad och godkänd som kontrollmedel mot Äkta hussvamp i murverk.

Godkännandenumret är 5143.

Användning av ProtoxSvamp Konc

Vad är ProtoxSvamp Konc?

ProtoxSvamp Konc är ett träskyddsmedel mot angrepp av tränedbrytande svampar som t.ex. Äkta hussvampPulverskinn, Vit träsvamp, korkhatt och porsvamp. Medlet kan användas på trä, murverk och betong både inomhus och utomhus. ProtoxSvamp Konc förebygger och bekämpar tränedbrytande svampar och förebygger mögel. Produkten har en lätt oljig lukt. Medlet kan användas i outspädd form som primer för de flesta ytprodukter och appliceras med roller, pensel, spruta eller genom doppning.

Var använder du ProtoxSvamp Konc?

  • Kan användas både inomhus och utomhus i användningsklass 2 och 3. jfr DS/EN335-1.
  • Används på trä, murverk och betong
  • Används på trä med temperatur över 5°C och träfuktighet under 18 %

Förberedelse

ProtoxSvamp Konc är koncentrat och utspätt enligt etiketten

Förbrukningen på träverk är 0,50 liter per m² för bekämpande behandling och 0,25 liter per m² för förebyggande behandling.

Åtgången av murverk är 0,75 liter per m² för bekämpande behandling och 0,50 liter per m² för förebyggande behandling.

Produkten måste röras om före användning.

Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.

Användning

ProtoxSvamp Konc kan appliceras med pensel, genom att spruta eller genom att doppa. På grund av den vattniga konsistensen lämpar sig produkten för sprutning med vanlig lågtryckspruta. Medlet kräver inte uppvärmning innan applicering vid låga temperaturer. Läs även mer om ventilimpregnering med ProtoxSvamp Konc.

Efter användning

Torktiden är ca. 8 timmar vid 20°C på porösa ytor.

Redskap och verktyg rengörs med tvål och vatten efter användning.

ProtoxSvamp Konc är hållbart i minst 2 år i oöppnad förpackning och ska förvaras frostfritt.

Tomma förpackningar och rester ska lämnas till det kommunala avfallssystemet för farligt avfall.

Efter avslutad behandling utomhus bör ytan behandlas med en pigmenterad (täckande) och vattenavvisande ytprodukt för att skydda träet från nedbrytning orsakad av solens UV-strålar och utspolning av regn. Föremålet måste vara helt torrt innan det avslutas. Efterbehandlingen bör göras inom en månad.

Behandlade ytor lyser blåaktigt under en UV-lampa. Denna effekt kan användas för att kontrollera behandlingen. Effekten är mest påtaglig i mörker och mindre påtaglig i dagsljus.

Läs också

Förpackningsstorlekar

1,0 liter plastdunk
2,5 liter plastdunk


Fara

CLP-klassificering

Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm