Protox Förseglare

ProtoxFörseglare är ett medel för att täta mögelangrepp på otillgängliga platser där mögelsanering därför inte är möjlig.

  • Tätar mögelangrepp på svåråtkomliga ställen
  • Bekämpar INTE mögel
  • HP18 efterlämnar inga skadliga ämnen eller beläggningar i inomhusmiljön eller behandlade ytorna.

Fördelarna med ProtoxFörseglare

Protox HP18 är ett väteperoxidbaserat desinfektionsmedel med dödlig effekt på virus, bakterier, jästsvampar, mögel och sporer. HP18 är biologiskt nedbrytbar, doftfri, giftfri, icke allergi-framkallande och lämnar enbart syre och vatten som restprodukter. HP18 efterlämnar inga skadliga ämnen eller beläggningar i inomhusmiljön eller behandlade ytorna.

ProtoxFörseglare har testats och godkänts

Med ProtoxFörseglare kan du förbättra din arbetsmiljö mer än andra tätningsmedel. Produkten är vattenbaserad och har en låg MAL-kod på 00-1. Detta innebär att produkten inte är klassad som farlig, hälsofarlig eller liknande. Det innebär att du uppfyller arbetsmiljölagens krav att alltid använda den minst farliga produkten för att lösa uppgiften när du använder ProtoxFörseglare.

Användning av ProtoxFörseglare

Vad är ProtoxFörseglare?

ProtoxFörseglare är ett tätningsmedel för att stoppa spridningen av mögelangrepp på otillgängliga platser. Produkten bekämpar inte attacken utan förseglar och oskadliggör den genom att förhindra spridning av mögelsporer.

Var medveten om att ytor som behandlats med ProtoxFörseglare kommer att få sin potentiella ångpermeabilitet reducerad och kan fungera som en ångspärr. Tänk på att ta hänsyn till detta när du väljer behandlingsmetod.

Som proffs kan du köpa ProtoxFörseglare direkt från oss. Kontakta oss för att höra mer.

Förseglare

En säl kan vara det enda och därmed det bästa sättet att förhindra spridning av mögelsporer från mögelangrepp på otillgängliga platser, t.ex. takkonstruktioner med sluttande väggar, under murade golv, i kabelkanaler mm.

Om tätningen ska göras i bebott område, där det förseglade området har en öppen anslutning till inomhusmiljön måste du använda ProtoxFörseglare. Produkten har samma goda tätningsegenskaper som Protox Aquagrund2, men innehåller mycket mindre fungicid, och har liknande ProtoxMögel ingen utgasning av fungicid till inomhusmiljön.

Om tätningen ska göras i obebott område, vi rekommenderar Protox Aquagrund2 istället för ProtoxFörseglare. ProtoxAkvagrund2 har ett relativt högt innehåll av fungicider och är godkänt som ett definitivt träskyddsmedel. Lediga ytor kan vara obebodda vindar, under golv och platser utan kontakt med inomhusmiljön.

Dokumentation av förseglare

Väljer du tätning istället för mögelsanering är det viktigt att få det klart överens med fastighetens ägare och brukare, så att inga missförstånd uppstår nu eller i framtiden.

Med en tätning tar du varken bort mögeln eller missfärgningen utan kapslar in och oskadliggör. En visuell inspektion av det behandlade området kan därför se ut som om mögelangreppet fortfarande är aktivt.

Det är därför viktigt att ägaren/brukarna av fastigheten får dokumentation om vilken behandling som utförts, av vem, när och med vilken produkt. Då kan de senare – t.ex. i samband med försäljning av fastigheten – dokumentera att det är ett gammalt, välbehandlat och ofarligt mögelangrepp.

Läs även artikeln "Tätningsmetoden: Behandling av otillgängliga mögelangrepp".

Förberedelse

ProtoxFörseglare är klar att användas och får inte spädas ytterligare.

Räckvidden är 4-8 m2 per liter beroende på träets sugförmåga.

Produkten måste röras om före användning.

Säkerställ god ventilation under behandlingen och under torktiden.

Läs alltid säkerhetsdatabladet innan du använder produkten.

Användning

ProtoxFörseglare kan appliceras med pensel eller genom att spraya på ytor där det finns mögel.

 

Efter användning

Torktiden är ca. 1-2 timmar innan ytan är torr vid beröring och ca. 24 timmar tills den är klar för övermålning. Torkning sker bäst vid en temperatur på 20°C och en relativ luftfuktighet på 60 %.

Redskap och verktyg rengörs med tvål och vatten efter användning.

ProtoxFörseglare är hållbar i minst 2 år i oöppnad förpackning och ska förvaras frostfritt.

Tomma förpackningar kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Rester lämnas till kommunal sophämtning.

Läs också

Förpackningsstorlekar

5,0 liters plastdunk

CLP-klassificering

Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

Översikt av våra produkter

Vår produktkatalog innehåller guider och beskrivningar mm