ProtoxMille - Anvendelse


Skimmelvækst

Er der opstået misfarvning og vækst af skimmelsvampe fjernes alt løst materiale ved støvsugning – husk HEPA filter. Derefter desinficeres den angrebne overflade med ProtoxMille efterfulgt af endnu en støvsugning.

I indemiljøet bør det altid tilstræbes, at en overflade angrebet af skimmelsvampe afrenses til et renhedsniveau, svarende til overflader der ikke er angrebet af skimmelsvampe.


Anvendelse

ProtoxMille påføres med have- eller rygsprøjte, hvorefter overfladen om nødvendigt skrubbes med halvstiv nylonbørste. Efter tørring kan det løsnede materiale fjernes ved støvsugning.


Indeklima

Med ProtoxMille er der ingen begrænsning på det behandlede areals størrelse, da der ikke efterlades sundhedsskadelige kemiske rester i bygningen.

ProtoxMille er helt lugtfri.


Lovgivning

I henhold til lovgivningen må ProtoxMille (og andre produkter med indhold af hydrogenperoxid på over 12%) kun anvendes af virksomheder, der kan dokumentere, at de bruger produktet til skimmelafrensning, desinfektion eller lign. Hvis produktet leveres til en anden adresse end firmaets, så skal den der modtager varen kunne dokumentere sit tilhørsforhold til firmaet (legitimationskort eller lignende).

Produktet SKAL opbevares forsvarligt og i et aflåst lokale eller skab, der er utilgængeligt for uvedkommende, og nøglerne til omtalte lokale eller skab skal opbevares forsvarligt.


Fremgangsmåde – Desinfektion efter oversvømmelse/opstigende kloakvand

Når et rum oversvømmes af opstigende kloakvand, er der stor risiko for, at vandet er forurenet med bakterier og virus - herunder bakterien Leptospira, der giver Leptospirose (også kendt som Weils syge), som er en potentielt dødelig infektionssygdom.

Når rummet skal tømmes for inventar, våde gipsplader, isolering etc., er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at alt det våde materiale kan indeholder bakterier og virus.

Inden tømningen påbegyndes bør indholdet i rummet desinficeres, og hertil anbefales Protox Mille, som fortyndes 1:4 med vand og fordeles med en havesprøjte over alle overflader.


Redskaber:

 • Have- eller rygsprøjte
 • Beskyttelseshandsker, ansigtsskærm, tætsluttende beskyttelsesdragt med hætte, langskaftede støvler. Det skal sikres at overgangene mellem dragt og handsker/støvler er tætte – der bør anvendes tape. Beskyttelsesdragten må IKKE genbruges, og der skal udvises forsigtighed når beskyttelsesudstyret tages af. Hvis det er muligt bør udstyret skylles af med en vandslange før det tages af.
 • Åndedrætsværn (A/P3)


Fortynding

ProtoxMille fortyndes med 4 dele vand.


Behandling

Den fortyndede ProtoxMille kommes i sprøjten og fordeles derefter ud over alt i rummet, vær særligt opmærksom på at ramme alle sider af det løsøre etc. der efgterfølgende skal bæres ud.

Efter påføring afventes det at skumningen er helt afsluttet – min 30 minutter, inden udbæring af løsøre påbegyndes. Ved udbæringen bruges det sædvanlige beskyttelsesudstyr – overtræksdragt, støvler, handsker (støv)maske.

Pas på ikke at få ureageret ProtoxMille på ubeskyttet hud – det giver ætsninger.

Vær opmærksom på at navnlig tekstiler kan bleges af brintoverilte – hvis der er bevaringsværdige effekter af den slags, så overvej altid behandlingen!!


Fremgangsmåde – Skimmelsanering


Forberedelser

Skimmelsvamp kan typisk kendes på at der forekommer sortbrune, blågrønne og hvidlige plamager og pletter på den angrebne bygningsdel. Ofte sidder skimmelsvampen på den indvendige side af tapetet, men den kan også sidde bag tapetet og endda bag pudsen på fx. mursten, beton mv.?Hvis skimmelsvampen sidder bag tapetet og eller pudslaget, skal man FJERNE tapetet henholdsvis pudsen, INDEN man går i gang med at afrense skimmelsvampen.


Redskaber:

 • Have- eller rygsprøjte
 • Beskyttelseshandsker, ansigtsskærm, tætsluttende beskyttelsesdragt med hætte, langskaftede støvler. Det skal sikres at overgangene mellem dragt og handsker/støvler er tætte – der bør anvendes tape. Beskyttelsesdragten må IKKE genbruges, og der skal udvises forsigtighed når beskyttelsesudstyret tages af. Hvis det er muligt bør udstyret skylles af med en vandslange før det tages af.
 • Børste – af typen halvstiv nylonbørste eller der kan anvendes motorskrubber
 • Evt. afdækning
 • Klude til optørring af spild
 • Evt. åndedrætsværn (A/P3)
 • ProClean kvalitetskontrol (evt. anden test)


Fortynding

ProtoxMille leveres i brugsklar stand og må IKKE fortyndes.


Afrensning med ProtoxMille

 1. Overfladen støvsuges grundigt med støvsuger med pollenfilter (mikrofilter)
 2. ProtoxMille påsprøjtes ved hjælp af en have- eller rygsprøjte.
 3. Produktet skummer op, denne opskumning forårsages af frigørelsen af ilt. Ilten nedbryder skimmelsvampen, samtidig med at opskumningen frigør skimmelsvampen fra underlaget.
 4. Når opskumningen er slut vurderes det om overfladen er ren (visuelt eller ved brug af fx ProClean)
 5. Vurderes det at overfladen ikke er tilstrækkelig ren gentages behandlingen, og der skures eventuelt med børsten for at arbejde skimmelsvampen ud af underlaget.
 6. Når afrensningen er slut gives overfladen tid til at tørre, hvorefter der foretages en støvsugning.
 7. Er der risiko for genvækst på grund af vedvarende fugt i underlaget, kan der efterbehandles med ProtoxSkimmel.


Effektivitet

ProtoxMille bliver aktiv og spaltes når produktet kommer i kontakt med skimmelsvampens indhold af enzymet peroxidase. Hvis svampen er frisk og i vækst, så er dette enzym til stede (og aktivt), hvorfor reaktionen vil finde sted.

Gamle (tørre) skimmelangreb vil ofte IKKE medføre opskumning. Hvis det er tilfældet, så virker produktet ikke på det pågældende angreb, og vi anbefaler i stedet en afrensning med ProtoxHysan.

Det kan også opleves, at produktet skummer på f.eks. murværk hvor der ikke er skimmelangreb. Det skyldes, at også stoffer som er tilstede i murværket kan starte skumreaktionen.

Endelig kan der på meget våde angreb komme en skumreaktion, men på grund af det store vandindhold i overfladen, så bobler ilten op og lægger sig på overfladen, i stedet for at trænge ind i svampekolonien. I disse tilfælde kræves som minimum en mekanisk bearbejdning af overfladen med en børste, men vi anbefaler ligeledes her at anvende ProtoxHysan, idet det aktive stof i ProtoxHysan er letopløseligt i vand og derfor trænger langt bedre ind i den våde overflade.

Brug af ProtoxMille kræver derfor omtanke. At der ikke kommer skum er ikke ensbetydende med at der ikke er skimmelvækst, ligesom det at der kommer skum ikke er ensbetydende med, at der er skimmelvækst – lav altid en ProClean (el. lign.) test før og efter behandlingen for at være sikker.

Ligeledes anbefales det at der laves en test på et forsøgsområde, for at sikre at ProtoxMille faktisk fungerer på det pågældende angreb.


Åndedrætsværn

Når man fjerner skimmelangrebne materialer (tapet, gips, og/pudslag, isolering mv.), er der risiko for at der kan frigives skimmelsporer til luften. Det anbefales derfor at man anvender et åndedrætsværn. Et åndedrætsværn af typen A2/B2/P3 beskytter både mod at indånde partikler fra skimmelsvampene og samtidig også mod indånding af aerosoler fra desinfektionsmidlet når man påsprøjter ProtoxMille


Kvalitetskontrol

Hvis du selv vil kontrollere om skimmelsvampen er fjernet, kan det gøres med en ProClean test (vatpind). ProClean-testen er en standard protein-test der viser om skimmelsvampens proteiner er fjernet.


ProtoxMille egner sig ikke til:


Lugtfjernelse

Dårlig lugt fra skimmelvækst, bakterievækst, døde dyr, lig mv.

Her anbefales det i stedet at anvende ProtoxHysan. Den dårlige lugt kan fjernes ved at gennemvæde/afvaske de berørte overflader eller tågesprøjte med ProtoxHysan. Der kombineres med ProtoxAbScent-posen som hænges op for fjernelse af restlugt.


Forebyggelse mod skimmelsvamp

Det er vigtigt at fjerne årsagen til at skimmelsvampeangrebet er opstået. Hvis ikke årsagen fjernes vil skimmelsvampen med stor sandsynlighed opstå igen.

Hvis årsagen ikke kan fjernes, er det muligt at forebygge mod nye skimmelangreb med ProtoxSkimmel, som påføres den afrensede overflade med pensel, sprøjte eller lignende.


Rensning af ventilationskanaler

Her anbefales tågesprøjtning med ProtoxHysan som er særdeles velegnet til at desinficere ventilationssystemer eventuelt efter forudgående mekanisk rensning.