Datablad og produktdata


Datablade


Produktdata

Spädning:ProtoxInsekt Konc. är ett Konc. som skall spädas med vatten före användning
Förbrukning i förebyggande syfte:Späd 1 liter ProtoxInsekt Konc. till 9 liter kranvatten. Använd 0,2 liter appliceras pr m², applicera i 2 lager.
Förbrukning vid bekämpning: Spädning 1 liter ProtoxInsekt Konc. för 5 liter kranvatten. Använd 0,3 liter appliceras pr m², applicera i 3 lager.
Skall röras om:Nej
Applicering: Med pensel, besprutning, roller eller doppning
Användningstemperatur:> 5°C
Torktid:

8 timmar vid 20°C

Visuell kontroll:Vid behov kan en fluorescerande tillsats användas med ProtoxInsekt Konc. Då kan behandlade ytor lysas upp med UV lampa. Effekten är mest påtaglig i mörker och mindre påtaglig i dagsljus.
Lukt:Svag
Rengöring:Rengör verktyg med tvål och vatten
Förvaring:Förvaras frostfritt
Hållbarhet:Minst 18 månader från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning
Avfallshantering:Tomma förpackningar och rester ska lämnas till det kommunala avfallssystemet för farligt avfall
Säkerhet:Läs alltid säkerhets- och databladed noggrant före användning
Arbetsmiljö:

MAL-kode 5-1.