ProtoxInsekt Konc.

ProtoxInsekt Konc. är ett färglöst träskyddsmedel som förebygger och bekämpar angrepp av insekter i t.ex. takbjälkar, läkt, takstolar och golvbjälklag m.m.

Produkten får enbart användas på ytor utan direkt exponering mot människor och djur (t.ex inbyggda reglar och konstruktioner).

 

ProtoxInsekt Konc.:

  • Förebygger och bekämpar insektsangrepp i nytt och gammalt virke.
  • Kan användas mot alla träborrande insekter som vanliga trägnagare och husbock.
  • Endast för professionell användning

Du kan köpa ProtoxInsekt Konc. hos våra återförsäljare

 

Fördelarna med ProtoxInsekt Konc.

Med ProtoxInsekt Konc. bekämpas insektsangrepp i nytt och gammalt trä samtidigt som framtida angrepp förhindras från alla typer av insekter genom 1 behandling.

 

ProtoxInsekt Konc. är testad och godkänd

ProtoxInsekt Konc. är godkänd enligt Svensk- och EU-lagstiftning.

Produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen enligt biocidförordningen (förordning (EU) nr 528/2012). reg. nr 5752 och är därav godkänd enligt Svensk- och EU-lagstiftning.

Utförda analyser bekräftar produktens förmåga att att förstöra levande insektslarver i trä och att penetrera träets yta samt motstå åldrande. Resultaten visar att ProtoxInsekt Konc. överträffar gällande standarder på dessa punkter.

ProtoxInsekt Konc. har MAL 1-5.

 

Förpackningsstorlek:

5,0 liters plastdunk

 

CLP Klassificering


 

 

 

 

Varning

Kan vara korrosivt för metaller. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”