ProtoxInsekt Konc.

ProtoxInsekt Konc. er en farveløs træbeskyttelse til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i f.eks. tagspær, taglægter, hanebånd og etagebjælker.

ProtoxInsekt Konc.:

  • Forebygger og bekæmper insektangreb i nyt og gammelt træværk
  • Kan bruges mod alle træborende insekter som Almindelige Borebiller og Husbukke
  • Må kun anvendes af professionelle

Du kan købe ProtoxInsekt Konc. hos vores forhandlere.

 

Fordelene ved ProtoxInsekt Konc.

Med ProtoxInsekt Konc. kan du forebygge og bekæmpe insektangreb i nyt og gammelt træværk, så træet ikke nedbrydes af insekterne.

Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).

Eftersom ProtoxInsekt Konc. både indeholder en bekæmpende og forebyggende effekt, slipper du for behandling med flere midler for at stoppe igangværende angreb og sikre træværket mod fremtidige angreb.

 

ProtoxInsekt Konc. er testet og godkendt

ProtoxInsekt Konc. har alle de nødvendige godkendelser i henhold til dansk og EU lovgivning. Midlet er godkendt af Miljøstyrelsen og af Miljøministeriet efter Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012). reg. nr. 542-9 og er derfor testet i henhold til alle relevant standarder.

Testene omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, at trænge ind i træets overflade og at modstå ældning.

Resultaterne viste, at effekten af ProtoxInsekt Konc. på disse punkter er helt efter og over standarden.

ProtoxInsekt Konc. har MAL 1-5.


Emballagestørrelser:

5,0 liter plastdunk

 

CLP Klassificering


 

 

 

 

Advarsel

Kan ætse metaller. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”