ProtoxInsekt

ProtoxInsekt er en farveløs træbeskyttelse til at forebygge og bekæmpe angreb af insekter i f.eks. tagspær, taglægter, hanebånd og etagebjælker. NORSK TEST

  • Forebygger og bekæmper insektangreb i nyt og gammelt træværk
  • Kan bruges mod alle træborende insekter som Almindelige Borebiller og
  • Husbukke
  • Må kun anvendes af professionelle

Fordelene ved ProtoxInsekt

Med ProtoxInsekt kan du forebygge og bekæmpe insektangreb i nyt og gammelt træværk, så træet ikke nedbrydes af insekterne.

Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).

Eftersom ProtoxInsekt både indeholder en bekæmpende og forebyggende effekt, slipper du for behandling med flere midler for at stoppe igangværende angreb og sikre træværket mod fremtidige angreb.

ProtoxInsekt er testet og godkendt

ProtoxInsekt har alle de nødvendige godkendelser i henhold til dansk og EU lovgivning. Midlet er godkendt af Miljøstyrelsen og af Miljøministeriet efter Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012). reg. nr. 795-2-2-1. Det er også testet og godkendt efter EN-standarderne EN 46-47, EN 49-1/2 og EN 73 jf. DS (dansk standard/EN 599-1).

Testene omfatter afprøvninger af midlets evne til at tilintetgøre levende insektlarver i træet, at trænge ind i træets overflade og at modstå ældning. Resultaterne viste, at effekten af ProtoxInsekt på disse punkter er helt efter og over standarden.

ProtoxInsekt har MAL 00-1.

Anvendelse af ProtoxInsekt

Hvad er ProtoxInsekt?

ProtoxInsekt er træbeskyttelse mod angreb af træborende insekter som Borebiller og Husbukke. Midlet bekæmper igangværende angreb og forebygger mod fremtidige angreb fra alle typer insekter. ProtoxInsekt kan bruges på nyt og gammelt træ og er specielt velegnet til at beskytte fredede og bevaringsværdige bygninger som kirker, slotte og herregårde. Produktet har en svag lugt og en MAL-kode på 00-1, hvilket betyder, at det er klassificeret miljøfarligt over for vandmiljø.

Hvor bruger du ProtoxInsekt?

  • Bruges på nyt og gammelt træværk
  • Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).
  • Må IKKE bruges til behandling af træ, der kommer i kontakt med fødevarer eller foderstoffer
  • Bruges på træ med en temperatur over 5°C

Forberedelse

ProtoxInsekt er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

For at opnå den nødvendige effektivitet af behandlingen, skal der påføres 200 g ProtoxInsekt pr. m² træoverflade ved forebyggende behandling og 300 g ved bekæmpende behandling. Dette opnås bedst ved, at der med pensel eller sprøjte behandles 2-3 gange – hver gang til mætningspunktet.

Produktet skal ikke omrøres inden brug.

Træværket skal altid rengøres omhyggeligt, inden behandlingen begyndes.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet og databladet inden du bruger produktet.

Påføring

ProtoxInsekt kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller ved dypning.

Læs også mere om ventilimprægnering med ProtoxInsekt.

Efter behandling

Tørretiden er ca. 8 timer ved 20°C.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

ProtoxInsekt er holdbar i mindst 18 måneder fra produktionsdatoen i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Brug af ProtoxInsekt medfører en mindre rejsning på ubehandlet træ. Du skal derfor regne med en afslibning af overfladen, hvis du har tænkt dig at male den.

ProtoxInsekt kan tilsættes et fluorescerende stof, der lyser op ved belysning med UV-lampe. Denne effekt kan du bruge til kontrol af behandling. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys.

Læs også

Emballagestørrelser

1,0 liter plastdunk
2,5 liter plastdunk
5,0 liter plastdunk

CLP Klassificering

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.