ProtoxInsekt Konc.

ProtoxInsekt Konc. er en fargeløs trebeskyttelse til å forebygge og bekjempe angrep av insekter i f.eks. taksperrer, taklekter, hanebjelker og etasjebjelker.

ProtoxInsekt Konc.:

  • Forebygger og bekjemper insektangrep i nytt og gammelt treverk
  • Kan brukes mot alle treborende insekter som vanlige borebiller og husbukker
  • Må kun brukes av profesjonelle

Du kan kjøpe ProtoxInsekt Konc. hos våre forhandlere.

 

Fordelene med ProtoxInsekt Konc.

Med ProtoxInsekt Konc. kan du forebygge og bekjempe insektangrep i nytt og gammelt treverk, slik at treet ikke brytes ned av insektene.

Må ikke brukes i rom der det finnes akvarier og terrarier.

Ettersom ProtoxInsekt Konc. både inneholder en bekjempende og forebyggende effekt, slipper du å måtte behandle med flere midler for å stoppe pågående angrep og sikre treverket mot fremtidige angrep.

 

ProtoxInsekt Konc. er testet og godkjent

ProtoxInsekt Konc. har alle de nødvendige godkjennelsene i henhold til EU-lovgivning. Middelet er godkjent etter Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012). NO-2022-0229 og er derfor testet i henhold til alle relevante standarder.

Testene omfatter prøver av middelets evne til å tilintetgjøre levende insektlarver i treet, å trenge inn i overflaten på treet og å motstå elding.

Resultatene viste at effekten av ProtoxInsekt Konc. på disse punktene er helt etter og over standarden.

ProtoxInsekt Konc. har MAL 1-5.


Emballasjestørrelser:

5,0 liter plastdunk

 

 

CLP-klassifisering


 

 

 

 

 Advarsel

Kan være etsende for metaller. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.