ProtoxHP8 - Användning

ProtoxHP8 används till förebyggande desinficering av ytor och lösöre.

Vid uppstigande avloppsvatten eller inströmmande ytvatten är första steget efter att inströmningen stoppats, att pumpa området torrt eller på annat sätt leda bort vattnet. När detta gjorts lämnas området vått/fuktigt och den efterlämnade fukten innehåller potentiellt farliga bakterier och virus som härstammar från t.ex. råtturin, avföring etc.

Före uppröjning och utbärande av lösöre påbörjas, bör området och lösöret desinficeras för att avlägsna huvuddelen av de potentiellt skadliga bakterierna, för att på det sättet skydda medarbetaren som ska genomföra uppröjningen.

Denna inledande desinficering görs en översprutning av området (inkl. lösöre) med ProtoxHP8.

Kontakten med de levande organismerna får produkten att skumma upp, då det tillsätts syre och vatten.

Denna uppskumning dödar de sjukdomsframkallande organismerna. När skumningen upphört kan lösöret bäras ut.


Arbetsmiljö och säkerhet

Då all hantering/beröring av sådana fuktskadade lösöresvaror innebär risk för kontakt med farliga bakterier, ska arbete alltid ske med lämplig personlig skyddsutrustning, i detta fall handskar och skyddsdräkt.

ProtoxHP8 är inte produktidentifierat men det rekommenderas användning av handskar och skyddsglasögon vid användning, och undvik att få produkten på huden.


Miljö

ProtoxHP8 efterlämnar inga miljöfarliga eller på annat sätt farliga rester på de behandlade ytorna.

Användningen av ProtoxHP8 medför inget behov av särskild rengöring.

Då ProtoxHP8 inte efterlämnar några kemikalier på ytorna har ProtoxHP8 ingen förebyggande effekt på efterföljande tillväxt i uttorkningsperioden.


Förbrukning

Ca. 1 l. per 5-10 m² beroende på ytans sugförmåga.