ProtoxHP18 - Produktdata

Leveransform:5 l. plastdunk.
Förtunning:ProtoxHP18 är klar att använda och behöver inte spädas ut.
Applicering:Appliceras med vattenspruta. Det kan vara nödvändigt att skrubba ytan med en halvstyv nylonborste för att få effektiv sanering.
Omrörning:Nej.
Antändningstemperatur:> 5°C.
Torktid:Som vatten.
pH:ca. 5.
Lukt:Luktfri.
Rengöring:Använd utrustning sköljs med rent vatten.
Förvaring:Ska förvaras kallt och gärna mörkt och får inte utsättas för temperaturer över 50°C eller blandas med alkaliska produkter. Tål frost.
Hållbarhet:Hållbar upp till 1 år efter tillverkningsdatum.
Bortskaffning:Tomt emballage kan, efter noggrann sköljning med rent vatten, slängas i det kommunala avfallet.
Arbetsmiljö:Produkten är kraftigt frätande, läs säkerhetsdatabladet noga före användning.