ProtoxBiox - Bruk

ProtoxBiox kan for eksempel brukes når det er oppstått muggvekst på grunn av fukt, eller når det er oppstått bakterieangrep på betongplater, kjellergulv og lignende steder (eksempelvis etter oversvømmelse, tilbakeslag av kloakkvann osv.). I disse situasjonene avrenses den angrepne overflaten med ProtoxBiox - evt. etter en innledende mekanisk avrensing.

ProtoxBiox er et effektivt desinfeksjonsmiddel mot alle former for bakterier, sopp, protozoer og lignende.


Litt kjemi

ProtoxBiox inneholder stabilisert klordioksid. Denne klordioksidet frigis når der tilsettes aktivator – man ser tydelig at væsken blir gul og begynner å lukte av klordioksid.

Klordioksid er et veldig effektivt oksidasjonsmiddel som bryter ned de proteiner som utgjør selve cellemembranen i mikroorganismene. Fordi det her er snakk om en direkte nedbryting kan organismene ikke danne resistens mot stoffet. Klordioksid angriper og ødelegger mikroorganismene uansett om de sitter fast (i en biofilm) eller de er frittflytende i vannfasen.

Klordioksid brukes til mange forskjellige former for desinfeksjon, og stoffet er godkjent som desinfeksjonsmiddel i drikkevann av myndigheten i både Europa og USA.

Klordioksid danner– i motsetning til klor og hypokloritt - ingen ubehagelige (karsinogene) biprodukter ved bruk.

Klordioksid virker ved svært lave konsentrasjoner. Selv om man i drikkevannsforsyninger tilsetter ned til 0,5 ppm, så virker det svært raskt – nødvendig kontakttid måles i sekunder.


Miljøet er den virkelige vinneren

I forhold til nesten alle andre desinfeksjonsprodukter, har ProtoxBiox den vesentlige fordelen at det ikke etterlates skadelige kjemiske rester i inne- eller utemiljøet.

Klordioksid er et veldig ustabilt kjemisk stoff. Derfor vil den delen som ikke brukes til nedbryting av mikroorganismene i forbindelse med behandlingen, fordampe til luft, hvor det vil nedbrytes til oksygen og kloridioner ved hjelp av lysets UV-stråler.

I forbindelse med gjennomføringen av behandlingen vil det være en lukt av klordioksid (som i en svømmehall). Lukten vil være borte etter bare noen få timer etter behandlingen er avsluttet. På den behandlede overflaten vil det bare være en ganske svak oppløsning av vanlig kokesalt. Mindre rester av ProtoxBiox kan fortynnes og helles i avløpet, hvor det rask nøytraliseres av organiske partikler. Større mengder nøytraliseres med natriumbisulfitt eller natriumtiosulfat.


Sikkerhet

Vær veldig nøye med sikkerheten ved bruk av ProtoxBiox.

Klordioksid er meget effektivt overfor alle typer mikroorganismer, noe som igjen betyr at ProtoxBiox ikke er ufarlig å bruke. ProtoxBiox selges derfor KUN til personer som har mottatt nødvendig opplæring i bruken av produktet.

Vær veldig nøye med sikkerhetsforskriftene ved bruk og les alltid disse og sikkerhetsdatabladet grundig før bruk

Det må alltid som minimum benyttes åndedrettsvern av typen B2/P2, overtrekks- dress, støvler, hansker og øyebeskyttelse. I tillegg må det etableres lokalt utsug. Hvis det er snakk om bruk i kjellere og lignende lukkede rom hvor tilførselen av frisk luft ikke kan sikres, så MÅ det brukes friskluftsforsynt åndedrettsvern.


Rask behandling = Lave kostnader

Når ProtoxBiox brukes på et betonggulv oppnår man full effekt etter bare ett minutts kontakttid.

Med en fornuftig arbeidsfordeling kan to mann derfor dekke veldig mange kvadratmeter på en arbeidsdag.

På grunn av klordioksidets svært høye reaktivitet brytes den overskytende klordioksid meget raskt. Etter bare et par timers utlufting er det ingenting igjen, og da kan det behandlede området kan frigis.

Riktig utført behandling med ProtoxBiox blir alltid kvalitetsgodkjent, så det er ingen fare for at arbeidet må gjøres om igjen.