Biox - Användning

Biox kan till exempel användas om det har uppstått mögel på grund av fukt, eller om det har uppstått bakterieangrepp på fundament, källargolv och liknande ställen (exempelvis efter översvämning, stigande avloppsvatten etc.). I dessa situationer rengörs den angripna ytan med Biox® - evt. efter en inledande manuell rengöring. Biox® är ett effektivt desinfektionsmedel mot alla former av bakterier, svampar, protozoer och liknande.


Lite kemi

Biox® innehåller stabiliserad klordioxid. Denna klordioxid släpps när det tillsätts aktivator – man ser tydligt att vätskan blir gul och börjar lukta som klordioxid.

Kloridoxid är ett mycket effektivt oxidationsmedel som bryter ned de proteiner som utgör själva cellmembranet i mikroorganismerna. Eftersom det är en direkt nedbrytning kan organismerna inte bilda resistens mot detta ämne. Klordioxid angriper och förstör mikroorganismerna vare sig de sitter fast (i en biofilm) eller de är fritt flytande i vattenfasen. Klordioxid används till många olika sorters desinfektion, och ämnet är godkänt som desinfektionsmedel av dricksvatten av de europeiska och de amerikanska myndigheterna. Klordioxid bildar– i motsättning till klor och hypoklorit - inga obehagliga (carcinogena) biprodukter vid användning. Klordioxid verkar vid mycket låga koncentrationer. Även om man i dricksvattenförsörjningar tillsätter ända ner till 0,5 ppm, så verkar det mycket snabbt – nödvändig kontakttid mäts i sekunder.


Miljön är den verkliga vinnaren

I förhållande till nästan alla andra desinfektionsprodukter har Biox® den väsentliga fördelen att det inte kvarlämnas skadliga kemiska rester i inomhus- eller utomhusmiljön. Klordioxid är en mycket instabil kemisk substans. Därför kommer den del som inte används till nedbrytning av mikroorganismerna i förbindelse med behandlingen att förångas till luften där det kommer brytas ned till syre och kloridjoner med hjälp av ljusets UV-strålar. I samband med behandlingen kommer det finnas en lukt av klor (som i en simhall). Några timmar efter behandlingen har färdigställts kommer lukten ha försvunnit. Kvar på den behandlade ytan kommer det endast finnas en ganska svag upplösning av vanligt koksalt. Mindre rester av Biox® kan spädas ut och hällas i avloppet där det snabbt neutraliseras av organiska partiklar. Större mängder neutraliseras med natriumbisulfit eller natriumtiosulfat.


Säkerhet

Var mycket uppmärksam på säkerheten vid användning av Biox®. Klordioxid är mycket effektiv mot alla sorters mikroorganismer, vilket även betyder att Biox® inte är ofarligt att använda. Biox® säljs därför ENDAST till personer som har gått den nödvändiga utbildningen i användning av produkten. Var mycket uppmärksam på säkerhetsanvisningarna vid användning och läs alltid dessa samt säkerhetsdatabladet noggrant innan användning. Det ska alltid användas andningsskydd av typen B2/P2, överdragskläder, stövlar, handskar och ögonskydd. Vidare ska det upprättas utsug. Om det rör sig om användning i källare och liknande stängda rum där friskluftsförsörjningen inte kan säkerställas, då SKA det användas tryckluftmatade andningsskydd.


Snabb behandling = Låga omkostnader

När Biox® används på ett betonggolv erhåller man full effekt efter endast en minuts kontakttid. Med en förnuftig arbetsfördelning kan två personer därför hinna med riktigt många kvadratmeter på en arbetsdag. På grund av klordioxidets mycket höga reaktivitet bryts den överblivande klordioxiden mycket snabbt ned. Efter endast ett par timmars vädring finns det inget kvar, varefter det behandlade området kan användas. En riktigt utförd behandling med Biox® blir alltid kvalitetsgodkänt så det är ingen risk för att arbetet ska göras om.