ProtoxAbScent - Produktdata

Leveransform:Påse med 30 g i luft- och ljustät ytterpåse.
Användning:Ytter påsen öppnas och innerpåsen hängs upp eller läggs i en skål. Placera påsen så högt som möjligt.
Användningstemperatur:Inga krav, men luftfuktigheten måste vara > 50 %.
Lukt:Svagt kloraktig (simhall) när påsen är aktiv.
Spill:Innerpåsen ska INTE öppnas, om detta sker ska innehållet samlas upp med skyddshandskar och läggas i en soptunna utomhus. Tvätta händer och kläder med tvål och vatten.
Förvaring:Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen tills produkten ska användas.
Hållbarhet:2 år efter produktionsdagen.
Deponering:Använda påsar kan deponeras tillsammans med hushållsavfall.
Arbetsmiljö:Vid användning enligt bruksanvisningen (se www.protox.se) bildas inte klordioxid i sådan mängd att det överstiger det arbetshygieniska gränsvärdet.
Blekning:Påsarna med ProtoxAbscent Luktborttagare ska aldrig läggas direkt på bord, hyllor, textilier eller liknande då dessa kommer att blekas.
Korrosion:Långvarig påverkan på metaller kan orsaka korrosion.