Protox HP8 - Bruk


Bruksområder

Protox HP8 brukes til forebyggende desinfisering av overflater og løsøre.

Ved oppstigende avløpsvann eller innstrømmende overflatevann er første steget etter at innstrømmingen stoppes, å pumpe området tørt eller på annen måte lede bort vannet. Når dette gjøres, blir området vått/fuktig og den etterlatte fukten inneholder potensielt farlige bakterier og virus som stammer fra f.eks. rotteurin, avføring osv.

Før opprydding og utbæring av løsøre påbegynnes, bør området og løsøret desinfiseres for å fjerne hoveddelen av de potensielt skadelige bakteriene, for på den måten å beskytte medarbeideren som skal gjennomføre opprydningen. Denne innledende desinfiseringen foretar en overspraying av området (inkl. løsøre) med Protox HP8. Kontakten med de levende organismene får produktet til å skumme opp, da det tilsettes syre og vann.

Denne oppskummingen dreper de sykdomsfremkallende organismene. Når skummingen opphører, kan løsøret bæres ut.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Ettersom all håndtering/berøring av slike fuktskadeteløsørevarer innebærer risiko for kontakt med farligebakterier, skal arbeid alltid skje med egnet personligverneutstyr, i dette tilfellet hansker og vernedrakt.

Protox HP8 er ikke produktidenti?sert men detanbefales bruk av hansker ogvernebriller ved bruk, og unngå å fåproduktet på huden.

Miljø

Protox HP8 etterlater ingen miljøfarlige eller på annen måte farlige rester på de behandlede overflatene.

Bruken av Protox HP8 medfører ikke behov for spesiell rengjøring.

Ettersom Protox HP8 ikke etterlater noen kjemikalier på overflatene har Protox HP8 ingen forebyggende effekt på etterfølgende tilvekst i uttørkingsperioden.

Forbruk

Ca. 1 l. per 5-10 m² avhengig av overflatens sugeevne.