Protox HP18 - Produktdata

Leveringsform:5 l. plastdunk.
Fortynning:Protox HP18 er klar for bruk og trenger ikke spes ut.
Påføring:Påføres med en vannsprøyte. Det kan være nødvendig å skrubbe overflaten med en halvstiv nylonbørste for å få effektiv sanering.
Omrøring:Nei.
Brukstemperatur:> 5 °C.
Tørketid:Som vann.
pH:ca. 5.
Lukt:Luktfri.
Rengjøring:Brukt utstyr skylles med rent ann.
Oppbevaring:Skal oppbevares kaldt og gjerne mørkt og skal ikke utsettes for temperaturer over 50 °C eller blandes med alkaliske produkter. Tåler frost.
Holdbarhet:Holdbar opp til 1 år etter produksjonsdato.
Bortskalling:Tom emballasje kan, etter nøye skylling med rent vann, kastes i det kommunale avfallet.
Arbeidsmiljø:Produktet er kraftig korrosivt, les sikkerhetsdatabladet nøye før bruk.