ProtoxBiox - Anvendelse

ProtoxBiox kan for eksempel anvendes, hvis der er opstået skimmelvækst på grund af fugt, eller hvis der er opstået bakterieangreb på betondæk kældergulve og lignende stede (eksempelvis efter oversvømmelse, opstigende kloakvand etc.).I disse situationer afrenses den angrebne overflade med ProtoxBiox - evt. efter en indledende mekanisk afrensning.

ProtoxBiox er et effektivt desinfektionsmiddel mod alle former for bakterier, svampe, protozoer og lignende.


Lidt kemi

ProtoxBiox indeholder stabiliseret chlordioxid. Denne chlordioxid frigives når der tilsættes aktivator – man ser tydelig, at væsken bliver gul og begynder at lugte af chlordioxid.

Chloridoxid er et meget effektivt oxidationsmiddel, der nedbryder de proteiner som udgør selve cellemembranen i mikroorganismerne. Da der er tale om en direkte nedbrydning kan organismerne ikke danne resistens imod dette stof. Chlordioxid angriber og ødelægger mikroorganismerne hvad enten de sidder fast (i en biofilm) eller de er frit flydende i vandfasen.

Chlordioxid anvendes til mange forskellige former for desinfektion, og stoffet er godkendt som desinfektionsmiddel til drikkevand af såvel de europæiske som de amerikanske myndigheder.

Chlordioxid danner – i modsætning til chlor og hypochlorit – ingen ubehagelige (toxiske og carcinogene) biprodukter ved brug.

Chlordioxid virker ved meget lave koncentrationer. Selvom man i drikkevandsforsyninger tilsætter ned til 0,5 ppm, så virker det meget hurtigt – nødvendig kontakttid måles i sekunder.


Miljøet er den virkelige vinder

I forhold til næsten alle andre desinfektionsprodukter, har ProtoxBiox den væsentlige fordel, at der ikke efterlades skadelige kemiske rester i inde- eller udemiljøet.

Chlordioxid er et meget ustabilt kemisk stof. Derfor vil den del, der ikke bruges til nedbrydning af mikroorganismerne i forbindelse med behandlingen, fordampe til luften, hvor det vil nedbrydes til ilt og chloridioner ved hjælp af lysets uv-stråler.

I forbindelse med behandlingens gennemførelse vil der være en lugt af klor (som i en svømmehal). Få timer efter behandlingen er afsluttet, vil lugten være forsvundet. Tilbage på den behandlede overflade vil kun være en ganske svag opløsning af almindeligt kogesalt. 


Sikkerhed

Vær meget opmærksom på sikkerheden ved anvendelse af ProtoxBiox.

Chlordioxid er meget effektiv overfor alle slags mikroorganismer, hvilket også betyder, at ProtoxBiox ikke er ufarligt at bruge. ProtoxBiox sælges derfor KUN til personer som har modtaget den fornødne oplæring i brugen af produktet.

Vær meget opmærksom på sikkerhedsforskrifterne ved anvendelse og læs altid disse og sikkerhedsdatabladet nøje inden brug.

Der skal altid som minimum bæres åndedrætsværn af typen B2/P3, overtræks-dragt, støvler, handsker og øjenbeskyttelse. Endvidere skal der etableres lokaludsugning. Hvis der er tale om anvendelse i kældre og lignende lukkede rum, hvor tilførslen af frisk luft ikke kan sikres, så SKAL der anvendes friskluftsforsynet åndedrætsværn.


Hurtig behandling = Lave omkostninger

Når ProtoxBiox anvendes på et betongulv, opnår man den fulde effekt efter kun et minuts kontakttid.

Med en fornuftig arbejdsfordeling kan to mand derfor nå rigtig mange kvadratmeter på en arbejdsdag.

På grund af chlordioxids meget høje reaktivitet nedbrydes den overskydende chlordioxid meget hurtigt. Efter blot et par timers udluftning, er der intet tilbage, hvorefter det behandlede område kan frigives.

En rigtig udført behandling med ProtoxBiox bliver altid kvalitetsgodkendt, så der er ingen fare for at arbejdet skal laves om.