ProtoxInsekt

ProtoxInsekt er en fargeløs trebeskyttelse for å forebygge og bekjempe angrep fra insekter i f.eks. taksperrer, taklekter, tappebånd og gulvbjelker. NORSK PRØVE

  • Forebygger insektangrep i nytt og gammelt treverk
  • Kan brukes mot alle trekjedelige insekter som vanlige borebiller og
  • Huspenger
  • Kan kun brukes av fagfolk

Fordelene med ProtoxInsekt

Med ProtoxInsekt kan du forebygge insektangrep i nytt og gammelt treverk, slik at treverket ikke brytes ned av insektene.

Produktet skal kun brukes i bygninger der folk oppholder seg over lengre tid (boliger, kontorbygg og arbeidsplasser) der personer vanligvis bare sporadisk og kort kommer i kontakt med behandlet treverk (f.eks. takkonstruksjoner, skunkrom og bjelkelag i kjellere og under gulv). strukturer).

.

ProtoxInsekt er testet og godkjent

ProtoxInsekt er et fargeløst, vannbasert treimpregneringsmiddel som er godkjent av Miljødirektoratet. Godkjenningsnummer: NO-2021-0204 . .

.

ProtoxInsekt har MAL 00-1.

Bruk av ProtoxInsekt

Hva er ProtoxInsect?

Protox Insekt er godkjent for forebygging av angrep av trenedbrytende insekter f.eks. husbukk (Hylotrupes bajulus) og brukes til dette formålet i alle former for bygninger, også i bevaringsverdige og fredede bygninger som f.eks. kirker, herregårder, slott, bindingsverk mv.

Hvor bruker du ProtoxInsekt?

  • Brukt på nytt og gammelt treverk
  • Produktet skal kun brukes i bygninger der folk oppholder seg over lengre tid (boliger, kontorbygg og arbeidsplasser) der personer vanligvis bare sporadisk og kort kommer i kontakt med behandlet treverk (f.eks. takkonstruksjoner, skunkrom og bjelkelag i kjellere og under gulv). strukturer).
  • IKKE bruk til behandling av trevirke som kommer i kontakt med mat eller dyrefôr
  • Brukes på tre med temperatur over 5°C

Forberedelse

ProtoxInsekt er klar til bruk og må ikke fortynnes ytterligere.

For å oppnå nødvendig effektivitet av behandlingen må det påføres 200 g ProtoxInsekt pr m² treoverflate for forebyggende behandling og 300 g for forebyggende behandling. Dette oppnås best ved å påføre 2-3 ganger med pensel eller sprøyte - hver gang til metningspunktet.

Produktet må ikke røres før bruk.

Treverket skal alltid rengjøres nøye før behandlingen starter.

Les alltid sikkerhetsdatabladet og databladet før du bruker produktet.

Applikasjon

ProtoxInsekt kan påføres med pensel, ved spraying eller ved dypping.

Les også mer om ventilimpregnering med ProtoxInsekt.

Etterbehandling

Tørketiden er ca. 8 timer ved 20°C.

Redskap og verktøy rengjøres med såpe og vann etter bruk.

ProtoxInsekt er holdbar i minst 18 måneder fra produksjonsdato i uåpnet emballasje og skal oppbevares frostfritt.

Tom emballasje og rester skal avleveres til kommunal avfallsordning for farlig avfall.

Bruk av ProtoxInsekt gir mindre vekst på ubehandlet tre. Du må derfor regne med å slipe overflaten dersom du har tenkt å male den.

ProtoxInsekt kan tilsettes et fluorescerende stoff som lyser opp når det belyses med en UV-lampe. Du kan bruke denne effekten til å kontrollere behandlingen. Effekten er mest tydelig i mørket og mindre tydelig i dagslys.

Også lese

Emballasjestørrelser

.
.
5,0 liters plastdunk

CLP Klassifisering

Advarsel

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

«Biocider må brukes ansvarlig. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk."

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm