ProtoxInsekt Konc.

ProtoxInsekt Konc. er en fargeløs trebeskyttelse for å forebygge og bekjempe angrep fra insekter i f.eks. taksperrer, taklekter, tappebånd og gulvbjelker.

  • Forebygger insektangrep i nytt og gammelt treverk
  • Kan brukes mot alle trekjedelige insekter som husbukker
  • Kan kun brukes av fagfolk

Fordelene med ProtoxInsekt Konc.

Med ProtoxInsekt Konc. du kan forebygge og bekjempe insektangrep i nytt og gammelt treverk, slik at treverket ikke brytes ned av insektene.

Produktet skal kun brukes i bygninger der folk oppholder seg over lengre tid (boliger, kontorbygg og arbeidsplasser) der personer vanligvis bare sporadisk og kort kommer i kontakt med behandlet treverk (f.eks. takkonstruksjoner, skunkrom og bjelkelag i kjellere og under gulv). strukturer).

Siden ProtoxInsekt Konc. begge inneholder en bekjempende og forebyggende effekt slipper man behandling med flere midler for å stoppe pågående angrep og sikre treverket mot fremtidige angrep.

ProtoxInsekt Konc. er testet og godkjent

ProtoxInsekt Konc. har alle nødvendige godkjenninger i henhold til EU-lovgivning.

I Danmark med nummeret MST 542-9

I Sverige med nummeret 5752.

I Norge med nummer NO-2022-0229

Testene inkluderer tester av midlets evne til å ødelegge levende insektlarver i treverket, trenge inn i treets overflate og motstå aldring.

Resultatene viste at effekten av ProtoxInsekt Konc. på disse punktene er helt under og over standarden.

ProtoxInsect Conc. har MAL 1-5.

Bruk av ProtoxInsekt Konc.

Hva erProtoxInsekt Konc.?

ProtoxInsekt Konc er trebeskyttelse mot angrep fra trekjedelige insekter som borebiller og husbukker.

Produktet bekjemper nåværende angrep og forhindrer fremtidige angrep fra alle typer insekter.

ProtoxInsekt Konc.. kan brukes på nytt og gammelt treverk og egner seg spesielt godt til å verne verneverdige og verneverdige bygninger som kirker, slott og herregårder.

Produktet har en svak lukt og en MAL-kode på 1-5.

Hvor bruker du ProtoxInsekt Konc.?

  • Brukt på nytt og gammelt treverk
  • Produktet skal kun brukes i bygninger der folk oppholder seg over lengre tid (boliger, kontorbygg og arbeidsplasser) der personer vanligvis bare sporadisk og kort kommer i kontakt med behandlet treverk (f.eks. takkonstruksjoner, skunkrom og bjelkelag i kjellere og under gulv). strukturer).
  • IKKE bruk til behandling av trevirke som kommer i kontakt med mat eller dyrefôr
  • Brukes på tre med temperatur over 5°C

Forberedelse

ProtoxInsekt Konc. er et konsentrat som må fortynnes med vann før bruk. Se etikett for riktig fortynning.

For å oppnå nødvendig effektivitet av behandlingen må det påføres 200 g ProtoxInsekt pr m² treoverflate for forebyggende behandling og 300 g for forebyggende behandling.

Dette oppnås best ved å påføre 2-3 ganger med pensel, rull eller spray – hver gang til metningspunktet.

For forebyggende behandling fortynnes produktet med 1 del til 9 deler vann fra springen og for å bekjempe pågående angrep, 1 del til 5 deler vann fra springen.

Treverket skal alltid rengjøres nøye før behandlingen starter.

Les alltid sikkerhetsdatabladet og databladet før du bruker produktet.

Applikasjon

ProtoxInsekt Konc. kan påføres med pensel, rull, ved spraying eller ved dypping.

Les også mer om ventilimpregnering med ProtoxInsekt Konc..

Etterbehandling

Tørketiden er ca. 8 timer ved 20°C.

Redskap og verktøy rengjøres med såpe og vann etter bruk.

ProtoxInsect Conc. er holdbar i minst 18 måneder fra produksjonsdato i uåpnet emballasje og skal oppbevares frostfritt.

Tom emballasje og rester skal avleveres til kommunal avfallsordning for farlig avfall.

Bruk av ProtoxInsekt Konc.resulterer i en mindre stigning på ubehandlet tre. Du må derfor regne med å slipe overflaten dersom du har tenkt å male den.

ProtoxInsekt Konc. det kan tilsettes et fluorescerende stoff som lyser opp når det belyses med en UV-lampe. Du kan bruke denne effekten til å kontrollere behandlingen.

Effekten er mest tydelig i mørket og mindre tydelig i dagslys.

Også lese

Emballasjestørrelser

5 L beholder

CLP Klassifisering

Advarsel

Kan være etsende for metaller. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.  

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

«Biocider må brukes ansvarlig. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk."

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm