Äkte Hussvamp (Serpula lacrymans)


Förekomst

Äkta Hussvamp är den mest fruktade svampart mellan av träsönderbrytande svamparna i byggnader. Den kan förekomma överallt i byggnader i förbindelse med murbruk- och trä, cement, insattslera, isolering m.m. Angrepp av Äkta Hussvamp uppstår vanligtvis i förbindelse med läckage i takläggningar, slitna hängrännor och stuprör, läckande brunnar och genom inträngning av markfukt.

Har hussvampen väl börjat gro kan den med hjälp av sitt speciella strängmycel hämta och transportera vatten över stora avstånd och därigenom väta nya delar av konstruktionen. På så vis kan den fortsätta sin tillväxt och med tiden breda ut sig från källare till vind. Då den Äkta Hussvampen trivs i stillastående fuktig luft, vill den ofta kunna breda ut sig långt i byggnadens dolda konstruktionsdelar – t. ex. bakom paneler, i kavitetsväggen, i fogarna i murverket, bakom den inmurade takbalken osv.- innan man upptäcker angreppet.

 

frugtl-5-hjemmeside

 

tagfod_aeh

 

Fruktkropp från Äkta Hussvamp

 

Nedbrytning efter Äkta Hussvamp


Gynnsamma tillväxtmiljöer

Den Äkta Hussvampen föredrar stillastående fuktig luft, en träfuktsprocent på mellan 20-30% och en temperatur under ca. 25°C. Tillväxten av Äkta Hussvamp stannar av när temperaturen stiger över 25°C och den dör när temperaturen passerar 37°C. Däremot kan den växa även vid noll grader.


Nedbrytningsform

Äkta Hussvamp är under optimala förutsättningar en mycket aggressiv tränedbrytande svamp. Där andra tränedbrytande svampar kan använda många år på att bryta ned träet, ses vid angrepp av Äkta Hussvamp ofta total nedbrytning/minskad styrka av det angripna träet inom bara några få månader även vid kraftigt dimensionerat trä. Vid nedbrytningen förlorar träet det mesta av sin vikt och det spricker tvärs över fiberriktningen (brunröta) med stora sprickklossar som resultat (7-10 cm mellan sprickorna).

 

tagrendehadersl

 

aehhenne

 

Dåligt underhåll är ofta orsak till angrepp av Äkta Hussvamp

 

Fruktkroppar i förbindelse med ett hussvampangrepp i en murad yttervägg


Ytmycel

Vid helt friska och ostörda angrepp ses kraftig utveckling av ett vattnigt snövitt mycel. Ofta ses i mycelet karaktäristiska citrongula vattendroppar. När mycelet blir lite äldre ändrar det karaktär och det bildas gradvis sytrådstunna till segelgarnstjocka trådar - detta kallas ett strängmycel. Strengmycelet använder den Äkta Hussvampen för att transportera runt vatten och näringsämnen (se avsnitt förekomst). Vid välutvecklade hussvampangrepp ses ofta meterlånga och fingertjocka strängar. Karaktäristiskt för strängmycelet är att det vid nedtorkning blir stelt och hårt och kan knäckas som en grankvist. Strängmycel från andra tränedbrytande svampar har inte denna egenskap.

När svampen inte bildar strängmycel ses i stället ett nästintill grått, pergamentlikande mycel som lätt kan dras av träet eller murverket i flagor. Detta ytmycel ses vanligen på undersidan av golvplankor, panelbaksidor osv.

 

Unicode

 

Unicode

 

Vitaktigt - gråaktigt ytmycel från Äkta Hussvamp

 

Närbild (5x4 cm) av ungt strängmycel


Fruktkropp

Fruktkroppar från Äkta Hussvamp ses frekvent vid angrepp i byggnader. De bildas både i mörker och i ljus. Fruktkroppen har ofta form som en pizza - är karaktäristiskt orangea-brun i mitten och med en förtjockad vit rand runt om. I några fall ses även konsolbildningar (se foto). Den orangea-bruna färgen förorsakas av de många miljoner sporer som hussvampen producerar för att formera sig. Därför ses ofta orangea-bruna dammiga beläggningar längs golvlister, panel etc. - ett bevis på att hussvampen har avlagrat en fruktkropp någonstans i konstruktionen.


Spårning

Det är mycket viktigt att hitta den totala omfattningen av skadan innan man kan påbörja själva bekämpningen av hussvampangreppet. Förbises ett angripet område av Äkta Hussvamp i byggnaden, kan hela renoveringen vara förgäves. Det är därför nödvändigt att utföra en systematisk undersökning av angreppets utbredning. Det rekommenderas inte att du själv sätter igång med denna sorts undersökningar, istället rekommenderas att du kontaktar en av de rådgivningsfirmor som har specialiserat sig på denna typ av uppdrag.


Bekämpning

Det finns idag flera olika behandlingsmetoder där ny teknik används. Därmed kan man idag kombinera den kemiska behandlingen med värmebehandling i form av radiofrekvensstrålning och mikrovågor. På så vis kan det i långt högre grad än förut utföras mera skonsamma behandlingar i till exempel skyddsvärda byggnader.

Den vanligaste bekämpningsmetoden är förmodligen fortfarande att allt angripet träverk tas bort från byggnaden och därefter destrueras. Murverk rensas för puts och fogar krafsas ur (alternativt utelämnas detta). Därefter behandlas området kemiskt och murverket putsas upp igen.

Äkta Hussvamp kan bekämpas och förebyggas med ProtoxSvamp.


Bilder - Äkta Hussvamp

 

Unicode

 

Unicode

 

Karaktäristisk "vikt" yta i fruktkroppen

 

Fruktkropp bildas i ytmycelet

 

 

aehhenne2

 

akvarieforsoeg5

 

Konsolbildningar

 

Ytmycelet tränger igenom obehandlat murverk (forsök)

 

 

Unicode

 

Unicode

 

Ung fruktkropp

 

Sytrådstunt strängmycel

 

 

aehakvarie1

 

aehakvarie6

 

Ung fruktkropp med vit rand

   

Unicode