Målemetoder for muggsopp i boliger
- sammenligning av forskjellige analysemetoder

Artikkelen er et forsøk på å samle trådene og gjøre en sammenligning av et utvalg av de mest brukte målemetodenes fordeler og ulemper. Dessuten er det beskrevet en ny metode basert på DNA-analyse. For å forstå hva de forskjellige begrepene som vekst, inaktiv vekst, sporeforekomst mv. betyr, og hvilke konsekvenser dette har for valget av analysemetode, er disse begreper definert.

Protox utfører ikke selv disse analysene, men vi formidler gjerne kontakt til rådgivere som har den nødvendige ekspertise og laboratoriefasiliteter.


Nedenfor finner du en gjennomgang av:


Når et muggsoppangrep oppstår i en bygning kan det være synlig eller usynlig. Hvis muggsoppen vokser i en skjult konstruksjon, bak paneler, loftplater osv. vil man ikke umiddelbart kunne se den, men de sporer og døde hyfer (celletråder) som den frigir og sender ut i inneluften vil, avhengig av hvor tett konstruksjonen er, kunne trenge inn i oppholdsrom og legge seg som ”sporestøv” på vannrette og loddrette overflater. Sporestøvet kan derfor være en indirekte indikator på at det finnes et skjult muggsoppangrep i bygningen.

For å avsløre et skjult muggsoppangrep i bygningen er det derfor viktig å velge en målemetode som kan avsløre sporestøvet på overflatene. Hvis man i stedet velger en metode som ikke er velegnet til formålet, så risikerer man faktisk å overse et alvorlig muggsoppangrep. Med andre ord kan man få et negativt svar (såkalt falsk negativ) selv om det faktisk er et angrep i bygningen som sprer sporer ut i inneluften. Stort sett alle metoder vil kunne gi falsk negativ i søken etter skjulte angrep dersom det skjulte angrepet ikke sender sporer ut i inneluften.

På den annen side vil en metode noen ganger måle mer enn man faktisk ønsker - den er altså ikke-spesifikk. Dette kan derfor gi en falsk positiv, med risiko for at man igangsetter en unødvendig og kostbar muggrenovering.

Det stiller derfor krav til rådgiverens kunnskap om målemetodenes sterke og svake sider for å unngå feiltolkning av analyseresultatene. Dessverre ser vi mange eksempler på regulære feiltolkninger som får kostbare konsekvenser på grunn av unødvendige renoveringstiltak. Det som er enda verre er selvfølgelig de situasjoner hvor man i misforstått tiltro til målemetodens fortreffeligheter, overser alvorlige muggangrep og som derfor ikke blir utbedret.


Forundersøkelse eller kontroll

Hvis man er bevisst på disse feilkildene som nesten alle metoder har i mer eller mindre grad, kan man ta høyde for dem og redusere risikoen for feilslutninger.

Så selv om de forskjellige metodene, utover de positive sidene, også har negative sider, betyr det ikke nødvendigvis at de ikke kan være til nytte. I forbindelse med kvalitetskontroll etter en renovering, kan behovet være å bare kontrollere om muggveksten er fjernet tilfredsstillende. I situasjoner hvor bygningen skal forundersøkes for forekomst av muggsopp eller hvor beboere har opplevd inneklimagener, kan det være nødvendig med en mer dyptgående undersøkelse hvor man har bruk for å bestemme både mengde og navn på muggsoppene. Hvis muggsoppangrepet er synlig og man ellers ikke har behov for å vite hva de heter, vil dyre analyser ofte være overflødige.

Ved en optimal muggsoppundersøkelse vil man neppe kunne klare seg med bare 1 metode, men i stedet kombinere flere metoder for å kompensere for de enkelte metodenes feilkilder. I praksis skjer ikke alltid dette på grunn av økonomi, hvilket ofte resulterer i upresise konklusjoner og konflikter mellom rådgivere på grunn av forskjellige tolkninger av samme sak.


Eksempler på analysemetoder

Nedenfor finner du noen eksempler på vanlig brukte metoder, fordeler og ulemper samt muligheter for feiltolkninger. I tillegg til de nevnte eksemplene må det gjøres oppmerksom på at det finnes mange andre metoder som også brukes til muggundersøkelser.


Kontaktavtrykk

- er en liten 6 cm plastskål med et dyrkningssubstrat bestående av typisk V8-agar (fruktjuice) eller maltagar som vil vise langt de fleste bygningsrelatert muggsopp. Fungerer som en slags stempelpute som trykkes på overflaten. Levedyktige celletråder (hyfer) eller spiringsdyktige sporer som sitter på overflaten og overføres til kontaktavtrykket, vil etter en ukes tid vokse frem på kontaktavtrykket som små kolonier. Deretter kan de fremvokste artene/slektene identifiseres i mikroskopet og mengden vurderes. Avhengig av mengden inndeles funnene i klasser:

Svakt vekst < 10 kolonier (alm. bakgrunnsnivå i ikke muggangrepet bolig), moderat vekst 10 -50 kolonier, (over bakgrunnsnivå, kan skyldes dårlig hygiene og/el. vekst av mugg i boligen), massiv vekst > 50 kolonier (uakseptabel høy forekomst av muggsopp i boligen).

kafraoven img_1856
Kontaktavtrykk Kontaktavtrykk
- med muggsoppkolonier


Metoden viser om det er vekst på avtrykksplaten og den skjelner ikke mellom muggvekst eller sporestøv på overflaten prøven er tatt fra. Et problem med metoden er at den kun kan påvise levedyktig mugg. Noen ganger kan man oppleve at bruken av kontaktavtrykk på et synlig muggangrepet undertak i finér slet ikke viser noe vekst på kontaktavtrykket. Det skyldes at muggsoppen er utdødd eller i dvale og derfor ikke vil vokse på kontaktavtrykket. Kontaktavtrykket viser derfor i dette tilfellet en falsk negativ. Kontaktavtrykket kan med hell brukes til å indirekte påvise skjulte angrep såfremt disse over tid har spredt og avleiret sporer ute i tilstøtende rom.


Fordeler

 • Man kan arts- og slektsbestemme muggsoppen
 • Ganske spesifikt for bygningsrelatert muggsopp
 • Kan indirekte avsløre skjulte angrep hvis dette har spredt seg og avleiret sporer (risiko for falsk negativ)


Ulemper

 • Inaktiv/død mugg vil ikke kunne registreres med metoden, derfor ikke god følsomhet – risiko for falsk negativ
 • Krever mikrobiologisk ekspertise
 • Skjelner ikke mellom sporer eller vekst
 • Lange svartider 5-7 dager
 • Kan påvirkes av soppdrepende kjemi på overflaten, kan være et problem ved kontroll av utbedring


Materialprøver/tapeavtrykk

Ved hjelp av en materialprøve (tapet, puss, tre mv) eller en tapeprøve tatt direkte på bygningsmaterialet kan man i mikroskopet direkte se forekomst av sporer, hyfer. Det gjelder både død og levende muggsopp. Metoden kan brukes både til forundersøkelse og kontroll.

 

tapeaftryk tape_mikroskopi
Tapeavtrykk på gulvlister Tapeavtrykk undersøkes i mikroskop

 

Fordeler

 • Raskt svar
 • Slektsbestemmelse og noen ganger artsbestemmelse
 • Uavhengig av behandlingsmetode
 • Kan se om rengjøringen er ok
 • Skjelner mellom vekst på overflate og avleirede sporer
 • Liten risiko for falsk negativ (positive)


Ulemper

 • Forteller ikke om det er levende muggsopp
 • Krever mikrobiologisk ekspertise


Luftanalyser/air-sampler

Med luftanalyser undersøkes luftens innhold av spiringsdyktig muggsopp. Det kan gjøres på den enkle måten at det settes opp er dyrkingsskål rommet. Etter 20 minutter vil sporer i luften over skålen ha falt ned på dyrkingsmediet og etter 4-7 dager vil muggkolonier vokse frem på skålen. Koloniene kan deretter telles og navngis. Metoden kalles semi-kvantitativ, fordi den ikke angir et nøyaktig innhold av sporer i luften. En mer nøyaktig (kvantitativ) angivelse av sporer/m3 luft kan fås ved bruk av forskjellig luftoppsamlingsutstyr hvor luftmengden er kjent. Felles for metodene er at de kan gi en indikasjon på skjulte muggangrep gjennom å sammenligne inneluften og uteluftens innhold av muggsopp. Metodene er forbundet med noe usikkerhet, fordi flere forhold har innvirkning på resultatene. Det kan f.eks. være aktivitetsnivå i rommet før oppsamling, herunder ukontrollerbare luftstrømmer. Høy aktivitet vil virvle opp avleirede sporer fra tepper, gulv, overflater mv. mens lav aktivitet vil kunne gi falsk negativ-resultater. Et annet forhold er at luftens innhold av muggsopp varierer mye over selv korte tidsintervaller. Endelig er visse luftoppsamlere selektive – dvs. at visse typer muggsopp blir overrepresentert i målingene. Luftanalyser er alltid øyeblikksbilder.

microbio_mb1 pumpe_aoc
MicroBio MB1 - luftoppsamler Bio-Pump AOC luftoppsamler


Fordele

 • Kan brukes for å lokalisere og avsløre skjulte forekomster av muggangrep


Ulemper

 • Krever mikrobiologisk ekspertise
 • Aktivitet i rommet spiller inn på resultatet
 • Risiko for falsk negativ
 • Lang svartid – 4-7 dager


Mycometer

- tester for et soppspesifikt enzym. Med en bomullspinne svabres overflaten og bomullspinnen analyseres deretter for forekomst av enzymet. På bakgrunn av mengden av enzym, kategoriseres resultatet av målingen som:

Kategori A: mycometertal < 25 – nivået ikke over alm. bakgrunnsnivå
Kategori B: mycometertal 25-450 – nivået over bakgrunn. Kan skyldes gammelt angrep, mye sporestøv mv.
Kategori C: mycometertal > 450 – nivået av muggsopp viser muggvekst på overflaten over bakgrunnsnivå.

mycometer
Mycometertest


Analysens pålitelighet avhenger av om enzymmengden direkte avspeiler mengden muggsopp. I gamle uttørkede muggsoppangrep kan enzyminnholdet være lavt på tross av muggvekstens utbredelse. I disse tilfeller kan det derfor være risiko for å få negative målinger (falsk negativ) selv om det faktisk er muggsopp tilstede. Er ikke spesielt følsom overfor sporer og kan derfor gi falsk negativ ved test på overflater med avleirede muggsporer fra skjulte angrep. Kjemisk behandling kan påvirke målingen. Mycometer-testen er spesifikk for sopp- men ikke for muggsopp. Det betyr at når det er råde- eller soppangrep på treverk, vil disse gi fullt utslag (kat. C) selv om det ikke er muggsoppangrep. Dvs. falsk positiv med fare for at det igangsettes unødvendig utbedring.

Fordeler

 • Raskt svar – praktisk til kontroll
 • Krever ikke mikrobiologisk ekspertise
 • Rene overflater gir lave mycometerverdier


Ulemper

 • Ikke alltid følsom overfor sporer på overflater. Derfor ikke velegnet til rengjøringskontroll etter avleiring av sporer - risiko for falsk negativ
 • Ingen identifikasjon av arter/slekter
 • Ikke spesifikk for muggsopp – risiko for falsk positiv og igangsetting av unødvendig renovering


ProClean

- tester for proteiner. Overflaten svabres med en bomullspinne som etterpå testes for protein. Hvis det er protein på bomullspinnen får man en fiolett fargereaksjon. Er det ikke protein tilstede får man en klar grønn fargereaksjon. Testen er ofte bruk innen næringsmiddelkontroll. Testen er ikke spesifikk for muggsopp og vil kunne gi utslag på bakterievekst, algevekst og annet proteinholdig materiale. Den må derfor brukes med omtanke fordi den vil kunne gi falsk positiv-resultater. Den er best egnet som en veiledende test og som før-etter-test for rengjøringskontroll på konstatert muggvekst.

Unicode

ProClean-test med fiolett fargereaksjon og lysegrønn uten reaksjon


Fordeler

 • Raskt svar (5 minutter)
 • Billig
 • Krever ikke mikrobiologisk ekspertise


Ulemper

 • Ikke spesifikk for muggsopp – risiko for falsk positiv
 • På inaktive muggangrep lavt proteininnhold – risiko for falsk negativ
 • Ingen identifikasjon av art/slekt
 • Ikke spesielt følsom overfor sporer – risiko for falsk negativ


DNA test

- er en relativ ny testmetode basert på en analyse av muggsoppens DNA-profil (arvemateriale).

Gjennom å sammenligne analyseresultatet med en stor database inneholdende DNA-profiler fra forskjellige muggsopp, kan man foreta en arts-/slektsbestemmelse.

Vi har ennå ikke gjort erfaringer med testen, og opplysningene er utelukkende basert på informasjon fra HouseTest som er leverandør av metoden i Danmark. Selve metoden stammer opprinnelig fra en amerikansk patent, hvor det kun var mulig å identifisere et sterkt begrenset antall arter.

Firmaet HouseTest har i Danmark lagt ned et grunnleggende forsknings- og utviklingsarbeid, og metoden kan i dag identifisere en lang rekke arter og familier. Metoden er meget følsom, fordi den teoretisk kan registrere hver enkelt soppcelle og ikke er avhengig av om muggsoppen er levende eller død. Ettersom den også kan måle døde fragmenter av muggsoppen som måtte være avleiret på overflater, er den mer følsom enn de andre beskrevne metodene.


Fordeler

 • Høy følsomhet – mulighet for å identifisere skjulte angrep under forutsetning av "utett" konstruksjon
 • Ikke avhengig av levedyktig muggmateriale
 • Veldig raske svartider
 • Absolutt konkurransedyktig pris


Ulemper

 • Støvprøvene som brukes skal helst være mellom 3 uker og 12 måneder gamle, metoden kan derfor ikke (ennå) brukes til kontroll umiddelbart etter avrensing.


Noen definisjoner

Aktiv muggvekst på en overflate betyr at muggsoppen har etablert seg på overflaten, er levende og vokser med tråddannelser (hyfer/mycelium) og i de fleste tilfeller også sporeproduserende. Det vil være mulig å måle sporer, enzymer og proteiner.

Inaktiv muggvekst er enten en utdødd muggvekst, alternativt en muggsopp i dvaletilstand. Det kan her være et problem å måle sporer, fordi de ikke nødvendigvis er spiringsdyktige på et dyrkingsmedium. Tilsvarende kan både enzymer og proteiner være forsvunnet. Obs – en død muggsopp kan være like sjenerende for inneklimaet som en levende muggsopp.

Muggsporer på overflaten – sporene avleires på vannrette og loddrette overflater. De kan stamme fra både uteluften og fra et muggsoppangrep et sted i bygningen.

Sopp eller Muggsopp – Sopp er en fellesbetegnelse for alle soppgrupper. Muggsopp er en gruppe som hører inn under sopp.

Spesifikk – betyr at jo mer spesifikk en metode er, desto nøyaktigere vil den vise hvilken art/slekt av muggsoppen som er tilstede.

Falsk negativ – hvis metoden som benyttes ikke viser noen forekomst (negativ) og det likevel finnes et muggangrep. Konsekvens – angrep overses og nødvendig utbedring blir ikke utført.

Falsk positiv – hvis metoden som benyttes vier forekomst (positiv) på noe annet enn muggsopp. Konsekvens – det utføres unødvendig og kostbar renovering.