Desinfeksjon


Desinfeksjon er en prosess hvor man uskadeliggjøre så mange mikroorganismer at en uønsket vekst forhindres.

Mikroorganismer kan i den forbindelse være bakterier, virus eller (mugg-)sopp.


Denne artikkelen omhandler:

  • Desinfeksjon ved muggsanering

  • Desinfeksjon ved oversvømmelse

  • Desinfeksjon av drikkevann


Desinfeksjon ved muggsanering

En muggsanering starter alltid med en desinfeksjon, hvor man renser vekk og dreper muggsoppen.


Valg av produkt

Det er viktig at desinfeksjonen utføres med et effektivt produkt som ikke etterlater farlige kjemikalier i innemiljøet eller skader materialet.

Det finnes mange metoder og produkter på markedet. Men det er viktig å være kritisk til disse, fordi alle er ikke like miljø- og inneklima-nøytrale eller skånsomme overfor materialet.


Klorholdige produkter

De gammelkjente "klor"-produktene som inneholder hypokloritt som aktivt stoff, bør generelt unngås, fordi hypokloritt er på miljøvernmyndighetenes liste over farlige stoffer. Hypokloritt er miljøskadelig og danner ved bruk en lang rekke skadelige klorholdige biprodukter, hvorav mange er kreftfremkallende.


Produkter med ammoniumforbindelser

Mange desinfeksjonsmidler er fremstillet av kvarternære ammoniumforbindelser, de kan kjøpes overalt og er ofte billige. Men det må dessverre brukes relativt høye konsentrasjoner for å drepe muggsoppen, og de kvarternære ammoniumforbindelser blir suget opp av underlaget og forsvinner ikke igjen. Disse aktive stoffene er ofte miljøskadelige, og en undersøkelse fra det Nasjonale Forskningscenter for Arbeidsmiljø (link til rapport) dokumenterer at de mest brukte av de kvarternære forbindelsene fremkaller lungebetennelse hos forsøksdyr.


Dampavrensing

Dampavrensing fremheves ofte som en miljøvennlig og skånsom desinfeksjonsmetode, men det er en sannhet med modifikasjoner. Prosessen etterlater ganske riktig ingen kjemikalier, men brukes den på en treoverflater, så utsettes treoverflaten for en voldsom behandling med opp til 175 grader varm damp. Det er i realiteten snakk om en "hurtigkoking" av overflaten, som gjør treets næringsstoffer lettere tilgjengelige (som ved koking av en potet). Det er en faktor som øker faren for at muggveksten kommer tilbake.


Protox anbefaler produkter med klordioksid

Den beste generelle metoden for desinfisering av overflater som er angrepet av mugg er bruk av klordioksid – det aktive stoffet i ProtoxHysan og ProtoxBiox. ProtoxHysan kan brukes både i aktivert og ikke aktivert form. ProtoxBiox skal brukes aktivert – Se mer om dette under de enkelte produkter.

Bruken av klordioksid som aktivt stoff kan anbefales, ettersom klordioksid er veldig reaktivt og veldig kortlivet (en levetid på få timer), og fordi det stoffet som ikke blir brukt til å drepe muggsoppen blir brutt ned av lys. Nedbrytingsproduktene er oksygen og vanlig kjøkkensalt (NaCl). Det etterlates derfor ingen farlige kjemikalier i innemiljøet, og det oppstår ingen biprodukter ved bruk.


Desinfeksjon ved oversvømmelse

Ved oversvømmelse - hvor overflatevann (salt eller fersk) er trengt inn i en bygning, eller hvor kloakkvann er presset opp gjennom avløp - kan vannet være forurenset med bakterier og virus.


Leptospira-bakterier

Leptospira-bakterier er fryktet i den forbindelse, fordi det kan smitte mennesker med leptospirose - også kalt Weils sykdom. Bakterien finnes i mus og rotter og ender via deres urin i vannet.

I Danmark forekommer det årlig 10-30 tilfeller hos mennesker, og fordi det er en sykdom med en dødelighet på 5-15 %, må den tas på alvor.


Etter oversvømmelsen

Første oppgave ved denne typen oversvømmelser er å få pumpet ut det inntrengende vannet fra bygningen. Når bygningen er tømt for vann må de innvendige veggene brytes ned og våt isolering, vått og ødelagt løsøre mv. må fjernes før avfukting starter.


Innledende desinfeksjon

Faren for smitte med Leptospira er reelt sett størst i den fasen hvor de våte bygningsmaterialene og det våte løsøret skal håndteres. Det vil derfor ofte være formålstjenlig å foreta en innledende desinfeksjon på dette tidspunktet, for å redusere smittefaren for de personene som skal brekke ned og bære ut.

En slik innledende desinfeksjon kan med fordel utføres med ProtoxMille som fordeles ut over alle overflater ved hjelp av en hagesprøyte. Alternativt kan man bruke ProtoxBiox eller aktivert ProtoxHysan. Bruk av ProtoxBiox og aktivert ProtoxHysan krever åndedrettsvern (B2-filter) og etablering av ventilasjon. Derimot kan ProtoxMille håndteres uten fare for åndedrettet, fordi det kun frigis oksygen ved reaksjonen.


Avfukting og ytterligere behandling

Etter den forebyggende desinfeksjon kan de våte bygningsmaterialene håndteres på en mye tryggere måte, og det kan klargjøres til avfukting. Dersom avfuktingen ikke gjennomføres innen relativt kort tid (dvs. få dager), så kan det gjennomføres en forebyggende behandling av de ennå fuktige (men ikke dyvåte) mur- og treoverflatene med ProtoxSoppstopp, noe som vil forhindre muggvekst i tørkefasen.

Hvis det rekker å komme muggvekst i tørkefasen, så vil desinfeksjon med ProtoxHysan løse problemet.


Desinfeksjon av drikkevann (bekjempelse av f.eks. kolibakterier)

Det er politisk besluttet at det danske grunnvannet er rent og ikke behøver ytterligere desinfeksjon. Derfor er det ikke tillat å kontinuerlig tilsette desinfeksjonsmidler i vannet. Men det hender at "kimtallet" (dvs. innholdet av f.eks. kolibakterier) blir for høyt som følge av forurensing av f.eks. beholderne på vannverket. Da er det nødvendig rense de berørte beholderne. Denne rensing kan gjøres på forskjellige måter, men klordioksid er et veldig godt valg i denne situasjonen.


Klordioksid er godkjent som tilsetning til drikkevann på verdensbasis

Klordioksid er på verdensbasis (også i EU) godkjent som desinfeksjonsmiddel til tilsetning i drikkevann. Normalt foregår det ved en tilsetning av en ganske lav konsentrasjon hele tiden. Det må man ikke i Danmark, men det brukes lokal tilsetning av klordioksid i vannforsyningen til husdyr (kyllinger, grise mv.), for å holde bakterieveksten i vannsystemet nede og dermed sikre sunnere dyr og bedre foringsøkonomi.


I Danmark brukes ProtoxBiox

I Danmark skal det ikke tilsette desinfeksjonsmidler til drikkevannet. Dersom det konstateres for høyt kimtall, er det behov for relativt høye konsentrasjoner av klordioksid i forbindelse med den nødvendige desinfeksjon av vanntankene. Til dette bruk benyttes ProtoxBiox som etter endt rengjøring sprøytes på innsiden av tankene. ProtoxBiox bryter ned bakterier og virus.

ProtoxBiox er laget ut fra drikkevannsgodkjent klordioksid, og produktet er næringsmiddellgodkjent.