Desinfektion


Desinfektion er en proces, hvor man uskadeliggør så mange mikroorganismer, så en uønsket vækst forhindres.

Mikroorganismer kan i den forbindelse være bakterier, virus eller (skimmel-) svampe.


Denne artikel omhandler:

  • Desinfektion ved skimmelsanering

  • Desinfektion ved oversvømmelse

  • Desinfektion af drikkevand


Desinfektion ved skimmelsanering

En skimmelsanering starter altid med en desinfektion, hvor man afrenser og dræber skimmelsvampen.


Valg af produkt

Det er vigtigt at desinfektionen foretages med et effektivt produkt, som ikke efterlader farlige kemikalier i indemiljøet eller skader materialet.
Der findes mange metoder og produkter på markedet. Det er dog vigtigt at forholde sig kritisk til disse, da de ikke alle er lige miljø- og indeklima-neutrale eller skånsomme overfor materialet.


Klorholdige produkter

De gammelkendte "klor" produkter, der indeholder hypochlorit som aktivstof, bør generelt undgås, da hypochlorit er på miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Hypochlorit er miljøskadeligt og danner ved brug en lang række af skadelige klorerede biprodukter, hvoraf mange er kræftfremkaldende.


Produkter med ammoniumforbindelser

Mange desinfektionsmidler er fremstillet af kvarternære ammoniumforbindelser, de kan købes overalt og er ofte billige. Men der skal desværre anvendes relativt høje koncentrationer for at dræbe skimmelsvamp, og de kvarternære ammoniumforbindelser bliver opsuget af underlaget og forsvinder ikke igen. Disse aktivstoffer er ofte miljøskadelige, og en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (link til rapport) dokumenterer, at de mest anvendte af de kvarternære forbindelser fremkalder lungebetændelse hos forsøgsdyr.


Dampafrensning

Dampafrensning fremhæves ofte som en miljøvenlig og skånsom desinfektionsmetode, hvillket er en sandhed med modifikationer. Processen efterlader ganske vist ingen kemikalier, men anvendes den på en træoverflade, så udsættes træoverfladen for en voldsom behandling, med op til 175 grader varm damp. Der er reelt tale om en "lynkogning" af overfladen, som gør træets næringsstofferne lettere tilgængelige (som ved kogning af en kartoffel). Det er en faktor, der øger faren for, at skimmelvæksten kommer igen..


Protox anbefaler produkter med chlordioxid

Den bedste generelle metode til desinficering af skimmelangrebne overflader er anvendelsen af chlordioxid – det aktive stof i ProtoxHysan og ProtoxBiox. ProtoxHysan kan anvendes både i aktiveret og ikke aktiveret form. ProtoxBiox skal anvendes aktiveret – Se mere herom under de enkelte produkter.

Anvendelsen af chlordioxid som aktivstof kan anbefales, idet chlordioxid er meget reaktivt og meget kortlivet (en levetid på få timer), og da det stof, der ikke bliver brugt til at dræbe skimmelsvampen, bliver nedbrudt af lys. Nedbrydningsprodukterne er ilt og almindeligt køkkensalt (NaCl). Der efterlades derfor ingen farlige kemikalier i indemiljøet, og der opstår ingen biprodukter ved anvendelsen.


Desinfektion ved oversvømmelse

Ved oversvømmelse - hvor overfladevand (salt eller fersk) er trængt ind i en bygning, eller hvor kloakvand er trykket op gennem afløb - kan vandet være forurenet med bakterier og virus.


Leptosporia bakterier

Leptosporia bakterier er frygtet i den forbindelse, da det kan smitte mennesker med Leptospirose - også kaldet Weils sygdom. Bakterien findes i mus og rotter og ender via deres urin i vandet.

I Danmark forekommer der årligt 10-30 tilfælde hos mennesker, og da det er en sygdom med en dødelighed på 5-15%, skal den tages alvorligt.


Efter oversvømmelsen.

Første opgave ved sådanne oversvømmelser er at få pumpet det indtrængende vand ud af bygningen. Når bygningen er tømt for vand, så skal de indvendige vægge brydes ned og våd isolering, vådt og ødelagt løsøre mv. skal fjernes inden affugtning igangsættes.


Indledende desinfektion

Faren for smitte med Leptosporia er reelt størst i den fase, hvor de våde byggematerialer og det våde løsøre skal håndteres. Det vil derfor ofte være formålstjenligt at foretage en indledende desinfektion på dette tidspunkt, for at mindske smittefaren for de personer, der skal brække ned og bære ud.

En sådan indledende desinfektion kan med fordel foretages med ProtoxMille, der fordeles ud over alle overflader ved hjælp af en havesprøjte. Alternativt kan anvendes ProtoxBiox eller aktiveret ProtoxHysan. Anvendelse af ProtoxBiox og aktiveret ProtoxHysan kræver åndedrætsbeskyttelse (B2 filter) og etablering af ventilation. Derimod kan ProtoxMille håndteres uden fare for åndedrættet, idet der kun frigives ilt ved reaktionen.


Affugtning og yderligere behandling

Efter den forebyggende desinfektion kan de våde byggematerialer håndteres meget mere farefrit, og der kan klargøres til affugtning. Kan affugtningen ikke gennemføres indenfor relativt kort tid (dvs. få dage), så kan der laves en forebyggende behandling af de endnu fugtige (men ikke drivvåde) mur- og træoverflader med ProtoxSkimmel, hvilket vil forhindre skimmelvækst i udtørringsfasen.

Hvis der når at komme skimmelvækst i udtørringsfasen, så er det desinfektion med ProtoxHysan, der løser problemet.


Desinfektion af drikkevand (bekæmpelse af f.eks. colibakterier)

Det er politisk besluttet, at det danske grundvand er rent og ikke behøver yderligere desinfektion. Derfor er det ikke tilladt at tilsætte desinfektionsmidler til vandet løbende. Men det sker at "kimtallet" (dvs. indholdet af f.eks. colibakterier) bliver for højt som følge af forurening af f.eks. beholderne på vandværket. Her er det nødvendigt at foretage en rensning af de berørte beholdere. Denne rensning kan foretages på forskellig måde, men chlordioxid er et rigtigt godt valg i den situation.


Chlordioxid er godkendt som tilsætning til drikkevand på verdensplan

Chlordioxid er på verdensplan (også i EU) godkendt som desinfektionsmiddel til tilsætning til drikkevand. Normalt foregår det ved en tilsætning af en ganske lav koncentration hele tiden. Det må man ikke i Danmark, dog anvendes en lokal tilsætning af chlordioxid til vandforsyningen ofte i staldsystemer (kyllinger, grise mv.), for at holde bakterievæksten i vandsystemet nede og dermed sikrer sundere dyr og en bedre foderøkonomi.


I Danmark bruges ProtoxBiox

I Danmark må der ikke tilsætte desinfektionsmidler til drikkevandet. Så hvis der konstateres et for højt kimtal, er der behov for relativt høje koncentrationer af chlordioxid i forbindelse med den nødvendige desinfektion af vandtankene. Til dette brug anvendes ProtoxBiox, der efter endt rengøring påsprøjtes tankenes inderside. ProtoxBiox nedbryder bakterier og virus.

ProtoxBiox er fremstillet ud fra drikkevandsgodkendt chlordioxid, og produktet er levnedsmiddelgodkendt.