Klordioxid – effektivt och miljövänligt
Klordioxid är en gas med den kemiska formeln ClO2, som är ett mycket effektivt, miljövänligt och säkert medel för bekämpning av mikrobiologiska föroreningar. Klordioxid används världen över för rening av dricksvatten och dricksvattenanläggningar (både till människor och djur), samt för desinficering av spillvatten. Dessutom är ämnet också effektivt för mögel- och luktsanering. I olika sammanhang har klordioxid granskats och godkänts av en rad myndigheter, bl.a. de amerikanska myndigheterna EPA och FDA.


En kemisk nedbrytning av mikroorganismer

Klordioxid är mycket effektivt mot bakterier och virus i koncentrationer ända ner till 0,1 ppm. Ämnet dödar inte bara effektivt fritt flytande mikroorganismer utan är även väldigt effektivt när det gäller att desinficera ytor med fastsittande bakterier i form av biofilm – en tunn bakteriehinna på ytan på ett material.

Med en minimal kontakttid används klordioxid effektivt mot många patogena organismer (och deras vilostadier) som t.ex. Legionella, Tuberkulos resistenta Stafylokocker och Enterokocker, Listeria, Salmonella, Amöbor och Flagellater, E-coli och Cryptosporidium. Dessutom innebär klordioxidens förmåga att bryta ner biofilm att återväxten av mikroorganismer kraftigt reduceras och vid löpande tillsättning av ganska låga koncentrationer helt förhindras.

På grund av sin verkansmekanism som består av en kemisk nedbrytning av organismernas cellmembran vid oxidation, sker ingen utveckling av resistens mot klordioxid.


Mycket effektivt för desinfektion

Infektion med mikroorganismer är en orsak till sjukdomsutbrott hos både människor och djur. Generellt har vi en mycket hög grad av kontroll på den mikrobiologiska kvaliteten i dricksvattnet, så det är sällan vi ser sjukdomsutbrott på grund av vattenkvaliteten. Men ska vi bibehålla den höga standarden är förebyggande desinficering av behållare och anläggningar ett löpande krav. Dricksvattensystem i djurstall är i högre grad utsatta för långa stilleståndstider och litet flöde, varför vattenburna infektioner kan vara ett allvarligt och plågsamt problem.

Ute i världen ser man ofta infektioner av Listeria, Salmonella, Shigella och E-coli, som härstammar från livsmedel och en rad infektionstillfällen från vatteninstallationer på hotell, kontor och kryssningsfartyg, orsakade av Legionella, Noro-virus, Cryptosporidium osv.

Gemensamt för ovanstående utmaningar är att klordioxid redan i mycket låga koncentrationer kan förhindra tillväxten av mikroorganismer, då en löpande tillsättning på mellan 0.2 och 0.8 ppm visat sig särskilt effektivt efter en inledande sterilisering vid en koncentration på omkring 10 ppm. Eftersom klordioxid är en gas som är upplöst i vattnet, och då det handlar om en stabil upplösning, kan det vid desinficering av vattenanläggningar transporteras runt med vattnet och därmed komma i kontakt med såväl biofilmen som sitter på insidan av rör och tankar, som de fritt flytande mikroorganismerna. När klordioxid kommer i kontakt med mikroorganismerna tränger den igenom deras cellmembran och förstör därmed de grundläggande livsprocesserna. Denna Genomträngning är annorlunda än flera andra oxidativa produkter som bara "bränner ytan" på allt de kommer i kontakt med.

Samma process inträffar när klordioxid används i samband med mögelsanering och vid sanering efter läckande avlopp, där en koncentration på 1000 ppm och en kontakttid på 60 sekunder räcker för att säkra en fullständig sterilisering av kraftigt mögelangripna ytor.


Ett miljövänligt medel

Klordioxidens effektivitet beror på att ämnet är mycket reaktivt. Denna höga reaktivitet är även orsaken till att fri klordioxid bryts ner mycket snabbt av ljus. Vid nedbrytningen ombildas klordioxiden till syre och natriumklorid (m.a.o. hushållssalt) utan att efterlämna några spår av andra kemikalier, varför det gör det till ett mycket miljövänligt medel.

Så är inte fallet med andra ämnen som kvartära ammoniumföreningar eller hypoklorit, som finns i många rengöringsprodukter. Kvartära ammoniumföreningar lämnar kemrester som dödar alla vattenlevande organismer, och hypoklorit lämnar efter sig en rad klorerade föreningar, varav några misstänks vara cancerframkallande – se bl.a. rapport nr. 643, 2001 från danska miljöstyrelsen.

På grund av denna skadeverkan på miljön är både kvartära ammoniumföreningar och hypoklorit upptagna på danska miljöstyrelsens lista över oönskade ämnen.


Klordioxidens arbete i Protox

Protox erbjuder klordioxidteknologin för användning inom följande områden:

  • Mögelsanering, med produkterna ProtoxHysan och ProtoxBiox
  • Sanering efter uppstigande avloppsvatten, med produkterna ProtoxHysan och ProtoxBiox
  • Desinfektion av dricksvattenanläggningar för människor och djur, med produkterna ProtoxBiox och ProtoxCidox
  • Desinfektion av vattenanläggningar inom trädgårdsnäringen, med produkterna ProtoxBiox och ProtoxCidox
  • Luktsanering, både levererat i vätskeform och som gasgenererande fast ämne, med produkterna ProtoxHysan och ProtoxAbScent

Obs: I samband med luktsanering rekommenderas inte användning av produkter med klordioxid på "mjuka" ytor som stoppade möbler och mattor, då det har en blekande effekt. Här rekommenderas istället att ProtoxLuktfri, används, som inte innehåller klordioxid, och som utvecklats utifrån en biologisk process med bakteriekulturer och enzymer.