DesinfektionDesinfektion är en process där man oskadliggör så många mikroorganismer att en oönskad tillväxt förhindras.

Mikroorganismer kan i det sammanhanget vara bakterier, virus eller (mögel-) svampar.


Denna artikel handlar om:

  • Desinfektion vid mögelsanering

  • Desinfektion vid översvämning

  • Desinfektion av dricksvatten


Desinfektion vid mögelsanering

En mögelsanering börjar alltid med en desinfektion där man rensar bort och dödar mögelsvampen.


Val av produkt

Det är viktigt att desinfektionen utförs med en effektiv produkt som inte lämnar kvar farliga kemikalier i inomhusmiljön eller skadar materialet. Det finns många metoder och produkter på marknaden. Det är dock viktigt att förhålla sig kritisk till dessa då inte alla är lika miljö- och inomhusneutrala eller skonsamma mot materialet.


Klorhaltiga produkter

De välbekanta "klor"-produkter som innehåller hypoklorit som aktivt ämne bör vanligtvis undvikas eftersom hypoklorit finns på miljöförvaltningens lista över oönskade ämnen. Hypoklorit är miljöskadligt och bildar vid användning en lång rad skadliga klorerade biprodukter där många är cancerframkallande. 


Produkter med ammoniumförbindelser

Många desinfektionsmedel har framställts av kvartenära ammoniumförbindelser. De kan köpas överallt och är ofta billiga. Men det ska tyvärr användas relativt höga koncentrationer för att döda mögel och de kvartenära ammoniumförbindelserna sugs upp av underlaget och försvinner inte igen. Dessa verksamma ämnen är ofta miljöskadliga och en undersökning från det Nationella Forskningscenter för Arbetsmiljö (länk till rapport) dokumenterar att de mest använda av de kvartenära förbindelserna framkallar lunginflammation hos försöksdjur.


Ångrengöring

Ångrengöring beskrivs ofta som en miljövänlig och skonsam desinfektionsmetod, vilket är en sanning med modifikation. Processen kvarlämnar i och för sig inga kemikalier men används den på en träyta så utsätts träytan för en våldsam behandling med upp till 175 grader varm ånga. Det rör sig faktisk om en “blixtkokning” av ytan som gör träets näringsämnen lättare tillgängliga (som vid kokning av en potatis). Det är en faktor som ökar risken för att mögelväxten kommer tillbaka.


Protox rekommenderar produkter med klordioxid

Den bästa allmänna metoden för desinficering av mögelangripna ytor är användningen av klordioxid – det verksamma ämnet i ProtoxHysan och ProtoxBiox. ProtoxHysan kan användas både i aktiverad och i oaktiverad form. ProtoxBiox ska användas aktiverad – Se mer om detta under de enskilda produkterna.

Användningen av klordioxid som verksamt ämne kan rekommenderas då klordioxid är mycket reaktivt och mycket kortlivat (en levnadstid på få timmar), och eftersom det ämne som inte blir använt till att döda möglet blir nedbrutet av ljus. Nedbrytningsprodukterna är syra och vanligt hushållssalt (NaCl). Det kvarlämnas därför inga farliga kemikalier i inomhusmiljön och det uppstår inga biprodukter vid användningen.


Desinfektion vid översvämning

Vid översvämning - där ytvatten (salt eller sötvatten) har trängt in i en byggnad, eller där avloppsvatten har pressats upp genom avlopp - kan vattnet vara förorenat med bakterier och virus.


Leptospira bakterier

Leptospira bakterier är fruktade i detta sammanhang eftersom de kan smitta människor med Leptospiros - även kallat Weils sjukdom. Bakterien finns hos möss och råttor och hamnar via deras urin i vattnet.

I Danmark uppträder det årligen 10-30 fall hos människor och eftersom det är en sjukdom med en dödlighet på 5-15% ska den tas på allvar.


Efter översvämningen

Första uppgift under sådana översvämningar är att pumpa det inträngande vattnet ut ur byggnaden. När byggnaden har dränerats på vatten ska de invändiga väggarna rivas ner och blöt isolering, blött och förstört lösöre m.m. ska plockas bort innan avfuktning påbörjas.


Inledande desinfektion

Faran för smitta med Leptospira är faktiskt störst i den fas där de blöta byggmaterialen och det blöta lösöret ska hanteras. Det är därför ofta bäst att utföra en inledande desinfektion vid denna tidpunkt, för att minska smittorisken för de personer som ska riva ner och bära ut.

En sådan inledande desinfektion kan med fördel utföras med ProtoxMille som fördelas ut över alla ytor med hjälp av en spruta. Alternativt kan ProtoxBiox eller aktiverad protoxHysan användas. Användning av ProtoxBiox och aktiverad ProtoxHysan kräver andningsskydd (B2 filter) och insättning av ventilation. Däremot kan ProtoxMille hanteras utan fara för andningen då det endast avges syre vid reaktionen.


Avfuktning och ytterligare behandling

Efter den förebyggande desinfektionen kan de blöta byggmaterialen hanteras mycket mindre riskfyllt och det kan färdigställas för avfuktning. Kan avfuktningen inte genomföras inom relativt kort tid (dvs. få dagar), då kan det utföras en förebyggande behandling av fortsatt fuktiga (men inte genomblöta) mur- och träytor med ProtoxMögel, vilket även kommer förhindra mögeltillväxt i uttorkningsfasen.

Om det hinner komma mögeltillväxt i uttorkningsfasen då är det desinfektion med ProtoxHysan som löser problemet.


Desinfektion av dricksvatten (bekämpning av t.ex. colibakterier)

Det är ett politiskt beslut att det danska grundvattnet är rent och inte behöver ytterligare desinfektion. Därför är det inte tillåtet att tillsätta desinfektionsmedel i vattendrag. Men det händer att "bakteriehalten" (dvs. innehållet av t.ex. colibakterier) blir för högt till följd av förorening av t.ex. behållarna på vattenverket. Här är det nödvändigt att utföra en rengöring av de aktuella behållarna. Denna rengöring kan utföras på olika sätt, men klordioxid är ett utmärkt val i den situationen.


Klordioxid är godkänt som tillsättning i dricksvatten globalt

Klordioxid är globalt (även i EU) godkänt som desinfektionsmedel för tillsättning till dricksvatten. Normalt görs det genom en jämn tillsättning av en mycket låg koncentration. Det får man inte i Danmark, dock används ofta en lokal tillsättning av klordioxid till vattenförsörjningen i stallsystem (kycklingar, grisar m.m.), för att hålla bakterietillväxten i vattensystemet nere och därigenom säkra friskare djur och en bättre foderekonomi.


I Danmark används ProtoxBiox

I Danmark får man inte tillsätta desinfektionsmedel i dricksvattnet. Om det konstateras en för hög bakteriehalt finns det behov av relativt höga koncentrationer av klordioxid i förbindelse med den nödvändiga desinfektionen av vattentankarna. För detta ändamål används ProtoxBiox som efter avslutad rengöring sprutas på tankarnas insida. ProtoxBiox bryter ned bakterier och virus.

ProtoxBiox har producerats av dricksvattengodkänd klordioxid och produkten är livsmedelsgodkänd.